Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική| Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Οι ιδιότητες (θερμοκρασία, πίεση, όγκος, εσωτερική ενέργεια, ενθαλπία) καθαρών ουσιών (νερού, αέρα κ.α.), οι τιμές τους σε διάφορες καταστάσεις ή συνθήκες (εξοικίωση με τους πίνακες τιμών ιδιοτήτων και τις καταστατικές εξισώσεις των αερίων). 1ος θερμοδυναμικός νόμος και υπολογισμοί με βαση την αρχή διατήρησης της ενέργειας σε κλειστά (δοχεία, κύλινδροι). Οι ένοιες του έργου και της θερμότητας. 1ος θερμοδυναμικός νόμος και υπολογισμοί με βαση την αρχή διατήρησης της ενέργειας σε ανοικτά συστήματα (συσκευές στις οποίες εισέρχεται και εξέρχεται μάζα, π.χ. συμπιεστές, αντλίες, στρόβιλοι, εναλλάκτες θερμότητας κ.α.). 2ος θερμοδυναμικός νόμος, οι αρχές και οι περιορισμοί λειτουργίας των μηχανών που τροφοδοτούνται με θερμότητα και επιστρέφουν έργο (θερμικές μηχανές). Μηχανές που τροφοδοτούνται με έργο και μεταφέρουν θερμότητα (αντλίες θερμότητας και ψυγεία). Θερμική απόδοση και συντελεστές λειτουργίας. Εντροπία, αναντιστρεπτότητες και αποκλίσεις των πραγματικών από τις ιδανικές συσκευές, διατάξεις και μηχανές. Η ισεντροπική απόδοση. Αρχές λειτουργίας και υπολογισμοί απόδοσης και ισχύος από μηχανές που τροφοδοτούνται με θερμότητα και επιστρέφουν έργο. Αναλυτικοί θερμοδυναμικοί υπολογισμοί σε κινητήρες εσωτερικής κάυσης. Αρχές λειτουργίας και υπολογισμοί απόδοσης και ισχύος από μηχανές που τροφοδοτούνται με θερμότητα και επιστρέφουν έργο. Αναλυτικοί θερμοδυναμικοί υπολογισμοί σε ατμοστροβίλους και αεριοστρόβιλους. Ιδανικές και πραγματικές μηχανές. Αρχές λειτουργίας και υπολογισμοί απόδοσης και καταναλισκόμενης ενέργειας (ή ισχύος) από μηχανές που τροφοδοτούνται με έργο για να μεταφέρουν θερμότητα. Αναλυτικοί θερμοδυναμικοί υπολογισμοί σε αντλίες θερμότητας και ψυγεία. Θερμοδυναμικές ιδιότητες μιγμάτων αερίων και αερίων με ατμούς. Ατμοσφαιρικό ψυχρομετρικό διάγραμμα και βασικοί υπολογισμοί δροσισμού με εξάτμιση. Θερμοδυναμική των χημικών αντιδράσεων. Η θερμότητα που εκλύεται κατά την καύση και ο θερμοδυναμικός υπολογισμός της σταθεράς ισορροπίας χημικών συστημάτων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης