Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μαθηματικά II| Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επικαμπύλιο Ολοκλήρωμα. Εφαρμογές του Επικαμπυλίου Ολοκληρώματος στη Φυσική και στη Γεωμετρία. Εξισώσεις Επιφανειών. Διπλό Ολοκλήρωμα. Τύπος του Green, Εφαρμογές του Διπλού Ολοκληρώματος στη Φυσική και Γεωμετρία. Τριπλό Ολοκλήρωμα.  Εφαρμογές του Τριπλού Ολοκληρώματος στη Φυσική και Γεωμετρία.  Υπολογισμός ροής διανυσματικού πεδίου δια μέσου μιας επιφανείας. Διαφορικές Εξισώσεις πρώτης τάξης. Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις Πρώτης Τάξης. Διαφορικές Εξισώσεις Χωριζομένων Μεταβλητών. Διαφορικές εξισώσεις τέλειων διαφορικών. Ολοκληρωτικοί Παράγοντες.  Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με τη χρήση Ολοκληρωτικών Παραγόντων. Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις Ανώτερης Τάξης. Ορίζουσα Wronski. Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές. Ομογενείς Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις. Επίλυση Ομογενών Γραμμικών Διαφορικών Εξισώσεων με Σταθερούς συντελεστές. Μη Ομογενείς Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις. Επίλυση μη Ομογενών Γραμμικών Διαφορικών Εξισώσεων με Σταθερούς Συντελεστές με τη Μέθοδο Προσδιοριστέων Συντελεστών.  Επίλυση μη Ομογενών Γραμμικών Διαφορικών εξισώσεων με τη Μέθοδο Μεταβολής των Παραμέτρων. Συστήματα Διαφορικών Εξισώσεων. Εφαρμογές των Διαφορικών Εξισώσεων και Συστημάτων  Διαφορικών Εξισώσεων σε Προβλήματα Πληθυσμιακών Μοντέλων, Φυσικής κλ.π. Διαφορικές Εξισώσεις Με Μερικές Παραγώγους. Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις Με Μερικές Παραγώγους. Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων Με Μερικές Παραγώγους με τη Μέθοδο του Χωρισμού των  Μεταβλητών. Προβλήματα αρχικών-συνοριακών τιμών: Η εξίσωση θερμότητας,  Η κυματική εξίσωση.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Μαθηματικά II του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης