Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική | Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Η διδασκαλία και εμπέδωση θεμελιακών εννοιών που σχετίζονται με τις διεργασίες και τα συστήματα της Χημικής Βιομηχανίας. Η εισαγωγή στην έννοια της θερμοδυναμικής ισορροπίας και της ισορροπίας φάσεων και η εφαρμογή τους σε διεργασίες εξάτμισης και συμπύκνωσης. Η εισαγωγή της έννοιας της ενθαλπίας και του υπολογισμού της για ιδανικά συστήματα ενώσεων. Η διαμόρφωση του ισοζυγίου ενέργειας και η εφαρμογή του στις διεργασίες της Χημικής Βιομηχανίας. Η διαμόρφωση και επίλυση ισοζυγίων μάζας και ενέργειας. Η επίλυση των προβλημάτων αυτών με τη βοήθεια υπολογιστικών μεθόδων. Η εξοικείωση με βασικές μεθόδους αριθμητικής ανάλυσης που σχετίζονται με την επίλυση των προβλημάτων αυτών στον Η/Υ και με την εφαρμογή τους κατά τον προγραμματισμό σε περιβάλλον γνωστής ήδη γλώσσας προγραμματισμού Η/Υ.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.