Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Κατασκευαστικά Υλικά | Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

 1. Εισαγωγή. Κατηγορίες και κριτήρια ταξινόμησης και χρήσης δομικών υλικών. Ορισμοί.
 2. Δομικοί λίθοι (φυσικοί και τεχνητοί). Πλίθοι ? Κέραμοι (σύσταση, δομή, χαρακτηρισμός, τεχνολογία παρασκευής, χαρακτηρισμός). Αποτίμηση Ιστορικών κεραμικών.
 3. Κονίες και διάκριση των. Υδραυλικές κονίες. Το τσιμέντο και οι ιδιότητες του. Τύποι και κατηγορίες με βάση το πρότυπο ΕΝ 197-1. Τσιμέντα Πόρτλαντ, σύνθετα τσιμέντα Πόρτλαντ και ειδικά τσιμέντα. Ο ρόλος του κλίνκερ και των επιμέρους συστατικών του στις ιδιότητες του τσιμέντου.
 4. Διεργασίες παραγωγής τσιμέντου. Πρώτες και εναλλακτικές πρώτες ύλες. Επίδραση των επιμέρους διεργασιών παραγωγής τσιμέντου στις ιδιότητες του. Προστασία περιβάλλοντος. Περιβαλλοντικό αποτύπωμα και κύριοι δείκτες απόδοσης.
 5. Ενυδάτωση απλών και σύνθετων τσιμέντων. Ο ρόλος των βιομηχανικών παραπροϊόντων στην ενυδάτωση. Μοντελοποίηση ? προσομοίωση ενυδάτωσης
 6. Αερικές κονίες. Ο ασβέστης και ο ρόλος του ως συστατικού των κονιαμάτων. Τύποι και κατηγορίες ασβέστη με βάση το πρότυπο ΕΝ 459-1. Ιδιότητες, διεργασίες παραγωγής και επίδρασή τους στην ποιότητα του ασβέστη.
 7. Κονιάματα. Διάκριση και ιδιότητες τους με βάση το πεδίο εφαρμογής τους. Αδρανή συστατικά και πρόσθετα. Συστήματα ξηράς δόμησης. Μικρή εισαγωγή στα ιστορικά κονιάματα.
 8. Από το τσιμέντο στο σκυρόδεμα. Ορισμοί, τύποι και διάκρισή τους με βάση το πρότυπο ΕΝ 206-1. Αδρανή σκυροδέματος και ιδιότητες τους. Ανθεκτικότητα σκυροδέματος(διαπερατότητα, διάχυση, ενανθράκωση, θειικά, χλωριόντα, διάβρωση οπλισμού).
 9. Μεταλλικά δομικά υλικά. Δομικοί χάλυβες (παραγωγή κατεργασίες, ιδιότητες, προστασία) και χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος. Αλουμίνιο. (προφίλ αλουμινίου, κράματα αλουμινίου, μέθοδοι προστασίας προφίλ.
 10. Θερμομονωτικά, ηχομονωτικά, στεγανωτικά και υλικά πληρώσεως αρμών και συγκολήσεως.
 11. Ξύλο, γυαλί, πλαστικά υλικά, χρώματα και βερνίκια
 12. Ποιότητα στον χώρο των δομικών υλικών. Έλεγχος, Νομοθεσία, συστήματα πιστοποίησης και συστήματα διαχείρισης ποιότητας. Η έννοια της ολικής ποιότητας.
 13. Επιλογή και σχεδιασμός υλικών. Επιτελεστικότητα. Κύκλος ζωής Υλικών. Κριτήρια επιδεκτικότητας στις επιδράσεις του περιβάλλοντος.
 14. Η αειφορία στον χώρο των δομικών υλικών.

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Κατασκευαστικά Υλικά της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.