Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μη Γραμμική Συμπεριφορά Μεταλλικών Κατασκευών | Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Στόχος είναι η κατανόηση της μη γραμμικής συμπεριφοράς μεταλλικών κατασκευών και των επιπτώσεών της ως προς τις ενδεικνυόμενες μεθόδους στατικής ανάλυσης και σχεδιασμού. Περιλαμβάνεται μη γραμμικότητα γεωμετρίας και υλικού και η αλληλεπίδρασή τους, καθώς και η επιρροή αρχικών ατελειών. Επιτυγχάνεται η καλύτερη κατανόηση του θεωρητικού υποβάθρου των κανόνων σχεδιασμού, και ο υπολογισμός της οριακής αντοχής μη συμβατικών μεταλλικών δομικών μελών και κατασκευών που δεν καλύπτονται από τις κανονιστικές διατάξεις.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μη Γραμμική Συμπεριφορά Μεταλλικών Κατασκευών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.