Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Οικολογία και Χημεία για Πολιτικούς Μηχανικούς | Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Εισαγωγή στις αρχές οικολογίας, λειτουργία των χερσαίων και υδατικών οικοσυστημάτων σε επίπεδο συστημάτων (ροή ενέργειας, βιογεωχημικοί κύκλοι, είδη οικοσυστημάτων) και σε επίπεδο οργανισμών (κατηγορίες οργανισμών, χημικές αντιδράσεις, μεταβολισμός, παραγωγή ενέργειας). Εισαγωγή στην ανόργανη χημεία (ατομική και μοριακή δομή, χημικοί δεσμοί), βασικές χημικές έννοιες (συγκέντρωση, μοριακότητα, γραμμοϊσοδύναμο, κ.λπ.), καταστάσεις της ύλης (στερεά, υγρά, αέρια). Στοιχειομετρία χημικών αντιδράσεων, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, αντιδράσεις οξέων‐βάσεων. Χημεία νερού, φυσικοχημικές ιδιότητες του νερού, τρόποι έκφρασης συγκέντρωσης ουσιών στο νερό, ρυθμιστική ικανότητα νερού, ανθρακικό σύστημα, διαλυτότητα στερεών και αερίων στο νερό. Χημεία Υλικών: Βασικές έννοιες, δομή, δεσμοί, κρυσταλλικότητα, κρυσταλλικές ατέλειες, κρυσταλλογραφία-ακτίνες Χ, χαρακτηρισμός και χημικές αντιδράσεις.  Χημεία εδάφους: εδαφογένεση, χημική σύσταση και ορυκτολογία, χημικές ιδιότητες, διεπιφάνεια εδαφών και νερού, ιοντοανταλλαγή, προσρόφηση και συμπλοκοποίηση. Ατμοσφαιρική χημεία. Ρύπανση του νερού, αποξυγόνωση, ευτροφισμός. Ρύπανση της ατμόσφαιρας, όξινη βροχή, μείωση στρατοσφαιρικού όζοντος, φαινόμενο θερμοκηπίου. Εισαγωγή στην τεχνολογία ελέγχου ρύπανσης από υγρά και στερεά απόβλητα.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Οικολογία και Χημεία για Πολιτικούς Μηχανικούς της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.