Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνική Υδρολογία | Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Εισαγωγή στην Υδρολογία, Κατακρημνίσεις, Υδρολογικές απώλειες, Χαρακτηριστικά λεκάνης απορροής – Υδρογραφήματα, Υδρομετρία – Επεξεργασία υδρομετρικών δεδομένων, Μοναδιαίο Υδρογράφημα – Πλημμυρογραφήματα – Διόδευση – Στερεοπαροχή, Υπόγεια νερά, Αρχές στατιστικής υδρολογίας, Πιθανοθεωρητικές και στατιστικές μέθοδοι, Θεωρητικές κατανομές, Όμβριες καμπύλες, Υδρολογικός σχεδιασμός.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Τεχνική Υδρολογία της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.