Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Μειγμάτων | Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Ιδανικά και μη μείγματα. Μερικές γραμμομοριακές ιδιότητες. Θερμοδυναμική ταξινόμηση μειγμάτων. Αραιά διαλύματα. Ενεργότητα. Συντελεστής ενεργότητας. Μέθοδοι προσδιορισμού συντελεστών ενεργότητας αραιών διαλυμάτων.Εξισώσεις υπέρβασης ελεύθερης ενθαλπίας. Ανάμιξη δύο μειγμάτων. Θερμότητα ατμοποιήσεως μείγματος. Ισενθαλπικός στραγγαλισμός μείγματος. Καταστατική εξίσωση αμοιβαίων δράσεων αερίων μειγμάτων. Αζεοτροπικά μείγματα. Κανονικά διαλύματα. Απορρόφηση αερίων. Πύργοι απορροφήσεως. Μέθοδοι διαχωρισμούδιμερών μειγμάτων. Μονάδες ενισχύσεως – εξαντλήσεως. Μέθοδοι McCabe-Thiele και Ponchon. Στήλες διακοπτόμενης λειτουργίας. Πλήρως και μερικώς αναμίξιμα υγρά μείγματα. Ισορροπία υγρής/στερεής φάσεως διμερούς μείγματος. Στοιχεία στατιστικής Θερμοδυναμικής. Κατανομές Maxwell-Boltzmann, Fermi-Dirac, Bose-Eistein. Εντροπία και θερμοκρασία. Εφαρμογές της Στατιστικής Θερμοδυναμικής.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Μειγμάτων της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.