Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Στροβιλομηχανές | Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Μέθοδοι γένεσης υπολογιστικών πλεγμάτων για τη μοντελοποίηση ροών σε στροβιλομηχανές με μεθόδους υπολογιστικής ρευστοδυναμικής. Έλεγχος ποιότητας πλέγματος. Δομημένα πλέγματα τύπου H, C και Ο σε πτερυγώσεις. Περί μη-δομημένων πλεγμάτων. Αριθμητική επίλυση των εξισώσεων ροής και εφαρμογή οριακών συνθηκών. Συνθήκες περιοδικότητας. Μοντελοποίηση της τύρβης για την πρόλεξη ροών σε στροβιλομηχανές και συναφείς προγραμματιστικές τεχνικές. Θεωρία του οριακού στρώματος και των συνεκτικών ροών. Ασυμπίεστα και συμπιεστά οριακά στρώματα στις πτερυγώσεις συμπιεστών και στροβίλων. Ολοκληρωματικές μέθοδοι μοντελοποίησης συνεκτικών ροών στις στροβιλομηχανές. Σύνδεση μοντέλων συνεκτικής ροής και επιλυτών εξωτερικής ροής σε πτερυγώσεις στροβιλομηχανών. Μοντελοποίηση της τύρβης και της μετάβασης από τη στρωτή στην τυρβώδη ροή. Δευτερεύουσες ροές και υπολογισμός τους. Η ροή στο ακτινικό διάκενο των στροβιλομηχανών και απλά μοντέλα υπολογισμού της. Γνωριμία με τον επιλύτη συνεκτικών ροών του ανοικτού λογισμικού OpenFOAM και χρήση του σε προβλήματα πρόλεξης ροών σε πτερυγώσεις συμπιεστή και στροβίλου – υπολογιστική άσκηση.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Υπολογιστικές Μέθοδους στις Στροβιλομηχανές της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.