Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανική Πετρωμάτων | Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ

Το μάθημα παρέχει βασικές γνώσεις μηχανικής των πετρωμάτων και εξοικειώνει τους φοιτητές με τις μεθόδους εργαστηριακών δοκιμών καθώς και των περιορισμών τους σε ότι αφορά στη χρήση τους κατά τον γεωτεχνικό σχεδιασμό. Τα κυριότερα αντικείμενα που καλύπτονται είναι: Ορισμοί. Το πέτρωμα ως γεωλογικό υλικό. Δομικά χαρακτηριστικά του πετρώματος. Φυσικές ιδιότητες. Αντοχή του πετρώματος σε μονοαξονική και τριαξονική θλίψη. Διαγράμματα τάσης-τροπής. Διασταλτική συμπεριφορά του πετρώματος. Ακουστική εκπομπή.  Κριτήρια αστοχίας. Αντοχή σε εφελκυσμό. Διατμητική αντοχή των ασυνεχειών. Μη καταστροφικές δοκιμές μέτρησης ταχύτητας σεισμικών κυμάτων και αναπήδησης σφύρας  Schmidt. Βραχομάζα. Ταξινομήσεις βραχομάζας. Εμπειρικές μέθοδοι προσδιορισμού της αντοχής της βραχομάζας. Ανάλυση ευστάθειας βραχωδών πρανών: ολίσθηση κατακλασμένου πετρώματος σε καμπύλη επιφάνεια, ολίσθηση στρωμάτων σε επίπεδο, ολίσθηση τεμαχών σε δύο τεμνόμενα επίπεδα, ανατροπή παρακατακόρυφων δομών. Θεμελιώσεις σε πετρώματα.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μηχανική Πετρωμάτων της Σχολής Μεταλλειολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.