Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνικές Διάνοιξης Σηράγγων | Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ

Η σηραγγοποιία είναι ένας τομέας δραστηριοποίησης του μηχανικού που απαιτεί γνώση της συμπεριφοράς των πετρωμάτων και των τεχνικών υποστήριξης ώστε να επιλέγεται η κατάλληλη τεχνική διάνοιξη και να προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες. Η επιτυχία ενός τέτοιου έργου συχνά προκαθορίζεται στο αρχικό στάδιο του σχεδιασμού, κατά το οποίο επιλέγονται ο μηχανικός εξοπλισμός και τα μέτρα υποστήριξης. Το μάθημα παρέχει στους μελλοντικούς μηχανικούς εξοικείωση με τις τεχνικές διάνοιξης σηράγγων από τις παλαιότερες μέχρι τις πλέον σύγχρονες και δίνει τις θεωρητικές και πρακτικές αρχές σχεδιασμού σε σκληρούς και μαλακούς σχηματισμούς με βάση τις διαθέσιμες γεωτεχνικές πληροφορίες. Καλύπτονται βασικά θέματα όπως: Ιστορική εξέλιξη της σηραγγοποιίας. Είδη, μορφές, διάταξη και χαράξεις σηράγγων και υπόγειων χώρων. Γεωτεχνική έρευνα και χαρακτηρισμός της γεωμάζας. Συμβατική διάνοιξη με χρήση εκρηκτικών υλών σε ευσταθή πετρώματα. Η Νορβηγική μέθοδος. Μεγάλα υπόγεια ανοίγματα. Συμβατική μηχανική διάνοιξη βαθιών σηράγγων με τη NATM ή την ADECO-RS. Συμβατική μηχανική διάνοιξη αβαθών σηράγγων με την SCL ή τη LASERSHELL. Διαμόρφωση στομίων. Ειδικές κατασκευές, όπως εσοχές και εγκάρσιες σήραγγες. Διάνοιξη φρεάτων και βαθιών εκσκαφών. Ολομέτωπη διάτρηση πετρώματος από απλή μηχανή με πέδιλα. Διάνοιξη πετρώματος από ασπίδα. Τεχνολογία υπόγειας διάνοιξης δικτύων κοινής ωφελείας. Ανοικτή εκσκαφή και επίχωση. Γεωτεχνική παρακολούθηση. Στατική λειτουργία κάθε τεχνικής. Λειτουργικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά θέματα. Ασκήσεις και εργασίες. Η εμπέδωση των γνώσεων εξασφαλίζεται με ασκήσεις μέσω των οποίων αποκτώνται και βασικές γνώσεις προσομοίωσης και ανάλυσης με αριθμητικές μεθόδους


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Τεχνικές Διάνοιξης Σηράγγων της Σχολής Μεταλλειολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.