Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνική Γεωλογία ΙΙ| Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ

Εισαγωγικά στοιχεία. Διάκριση Γεωλογικών σχηματισμών. Έρευνες πεδίου (επιτόπιες εξετάσεις, επιτόπου δοκιμές). Εργαστηριακές δοκιμές βραχωδών και εδαφικών σχηματισμών. Γενική τεχνικογεωλογική συμπεριφορά του Ελλαδικού χώρου και κατολισθησιμότητα αυτού. Κατολισθήσεις (ορολογία, κατηγορίες, αιτιολογικοί και εναυσματικοί παράγοντες, γενικά μέτρα αντιμετώπισης). Εδαφικές υποχωρήσεις (κύριες αιτίες, μηχανισμός εκδήλωσης, παράγοντες που εμπλέκονται, προστασία κατασκευών, παραδείγματα αστοχιών στην Ελλάδα και διεθνώς). Στοιχεία ανάλυσης ευστάθειας πρανών. Τεχνικογεωλογική έρευνα στις μελέτες των σηράγγων. Σημασία της στρωματογραφίας και τεκτονικής στα τεχνικά έργα.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Τεχνική Γεωλογία ΙΙ της Σχολής Μεταλλειολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.