Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φυσική Ι (Μηχανική)| Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Εννοιολογική  και  μαθηματική  εισαγωγή  στη  δυναμική  (αξιωματική θεώρηση, εξωτερικό γινόμενο διανυσμάτων, μερικές παράγωγοι, άνυσμα θέσης, εξίσωση  τροχιάς,  επίλυση  απλών  διαφορικών  εξισώσεων  1ης  τάξης χωριζομένων  μεταβλητών,  διανυσματικές  παράγωγοι  και  διανυσματική ολοκλήρωση,  γενική  καμπυλόγραμμη  κίνηση  υλικού  σημείου  στο  επίπεδο, εισαγωγή  των  πολικών  συντεταγμένων,  επέκταση  σε  κίνηση  σε  τρεις διαστάσεις). Νόμοι Νεύτωνα (εισαγωγή, εφαρμογές σε κίνηση σε πεδίο βαρύτητας – πλάγια βολή, αρχή διατήρησης ορμής, κίνηση σωμάτων με μεταβολή μάζας, εισαγωγή της  έννοιας  της  τριβής  στα  ρευστά,  νόμος  Stokes,  ιξώδες,  επίλυση προβλημάτων κίνησης με αντίσταση και άνωση σε ρευστά, κεντρικές δυνάμεις, νόμος παγκόσμιας έλξης). Συστήματα αναφοράς  (αδρανειακά συστήματα αναφοράς, αρχή σχετικότητας και μετασχηματισμός του Γαλιλαίου, μη αδρανειακά συστήματα αναφοράς και φαινόμενες  δυνάμεις,  μετασχηματισμός  Lorentz  και  ειδική  θεωρία  της σχετικότητας – διαστολή χρόνου, συστολή μήκους). Έργο – Ενέργεια  (εισαγωγή  της  έννοιας  του  έργου σε σχέση με  τους  νόμους του  Νεύτωνα,  επικαμπύλιο  ολοκλήρωμα,  διατηρητικές  δυνάμεις  και μαθηματικό  κριτήριο  ελέγχου,  θεώρημα  μεταβολής  κινητικής  ενέργειας,  αρχή διατήρησης μηχανικής ενέργειας, ενέργεια διαφυγής υλικού σημείου από πεδίο, ευσταθής/ασταθής ισορροπία συστημάτων υλικών σημείων). Κίνηση  Στερεού  Σώματος  (εισαγωγή  των  εννοιών  της  ροπής  και  της στροφορμής υλικού σημείου, κέντρο μάζας και σύστημα αυτού, επέκταση των εννοιών  σε  στερεό  σώμα,  υπολογισμός  ροπής  αδρανείας  σωμάτων  υψηλής συμμετρίας  από  βασικές  αρχές  για  κίνηση  γύρω  από  έναν  κύριο  άξονα  – θεωρήματα  Stokes  και  καθέτων  αξόνων,  εξίσωση  κίνησης  στερεού  σώματος, κινητική ενέργεια εκ περιστροφής). Αρμονικός  Ταλαντωτής  (εισαγωγή  και  επίλυση  των  εξισώσεων  της  απλής αρμονικής κίνησης, ενέργεια αυτής, απλό και φυσικό εκκρεμές).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Φυσική Ι (Μηχανική) της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.