Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στον Προγραμμαστιμό με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ

Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού | Διαγώνισμα 29-9-2017

Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού | Διαγώνισμα 2017

Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού | Διαγώνισμα 9-9-2015

Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού | Διαγώνισμα 28-8-2014

Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού | Διαγώνισμα 6-2012

Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού | Διαγώνισμα


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Λειτουργικό σύστημα (ΛΣ): Εισαγωγή στο ΛΣ Unix. Βασικές εντολές συστήματος, redirection, piping, φίλτρα. Εντολές επεξεργασίας αρχείων κειμένου ASCII. Βασικός προγραμματισμός φλοιού. Επεξεργαστής κειμένου για προγραμματισμό. Πρόγραμμα απεικόνισης δεδομένων και συναρτήσεων στο επίπεδο και στο χώρο. Γλώσσα προγραμματισμού: Η γλώσσα προγραμματισμού Fortran. Δομή προγράμματος, τύποι μεταβλητών, διαχείριση μνήμης. Εντολές ελέγχου και μορφοποίησης. Συναρτήσεις και υπορουτίνες. Μεταγλωττιστής, μεταγλωττισμός και βελτιστοποίση. Μέτρηση επιδόσεων, διόρθωση λαθών κώδικα. Υπολογισμός και απεικόνιση τροχιών σωματιδίων σε 2 και 3 διαστάσεις: Προγραμματισμός κινηματικής σωματιδίου σε 2 και 3 διαστάσεις. Ανάλυση των δεδομένων και απεικόνιση τροχιάς. Έλεγχος ακρίβειας αποτελεσμάτων, διατηρούμενες ποσότητες. Υπολογισμός και απεικόνιση της κίνησης σωματιδίου υπό την επίδραση δύναμης επιλύοντας τις εξισώσεις κίνησης Νεύτωνα σε 1 και 2 διαστάσεις: Μέθοδοι Euler, Runge Kutta. Επίλυση απλών προβλημάτων στη μία διάσταση: αρμονικός ταλαντωτής, κίνηση στο βαρυτικό πεδίο με τριβή κ.λπ. Μελέτη ακρίβειας και ευστάθειας λύσεων. Εφαρμογές στις 2 διαστάσεις: Κίνηση στο βαρυτικό πεδίο στην επιφάνεια της γης, μαγνητικό πεδίο, αρμονικός ταλαντωτής, κίνηση πλανητών. Επίλυση της εξίσωσης διάχυσης με ή χωρίς όρο πηγής σε μία και δύο διαστάσεις: Επίλυση της εξίσωσης διάχυσης στο χρόνο σε μία διάσταση. Σχήμα Euler. Αριθμός Courant. Διατύπωση των πεπερασμένων διαφορών σε μορφή στάμπας (stenci). Επίλυση της εξίσωσης διάχυσης με όρο πηγής σε δύο διαστάσεις. Ηλεκτροστατική: Δυναμικές γραμμές και ισοδυναμικές επιφάνειες ηλεκτρικού πεδίου ηλεκτροστατικής κατανομής σημειακών φορτίων στο επίπεδο. Επίλυση εξίσωσης Laplace στο επίπεδο παρουσία αγωγών. Εξίσωση Poisson στο επίπεδο για συνεχή ηλεκτροστατική κατανομή φορτίου. Υπολογισμός τροχιών, λύσεων ισορροπίας και ταλαντωτικών λύσεων σε απλά προβλήματα συναγωγής και νευρο‐διέγερσης: H εξίσωση Lorentz. Βηματισμός σε παράμετρο για την κατασκευή του διαγράμματος λύσεων. Διαγράμματα φάσεων. Το απλοποιημένο μοντέλο νευροδιέγερσης Fitzhugh. Χρονική Ολοκλήρωση. Κατάσκευή του διαγράμματος λύσεων. Yπολογισμός και απεικόνιση της κίνησης πολλαπλών σωματιδίων υπό την επίδραση συζευγμένων πεδίων: Προγραμματισμός μοριακής δυναμικής στο επίπεδο: Αλγόριθμος Verlet, συνοριακές συνθήκες. Απεικόνιση κίνησης, προσέγγιση ισορροπίας, διατηρούμενες ποσότητες, μελέτη κατανομής θέσεων και ταχυτήτων Έλεγχος ακρίβειας αλγόριθμου. Μοριακά δυναμικά: Σκληρές σφαίρες, δυνάμεις Van der Vaals και αλληλεπίδραση Lennard‐Jones. H λογιστική εξίσωση: Προγραμματισμός τροχιάς λογιστικής εξίσωσης και απεικόνιση. Ελκυστές, σταθερά σημεία, διακλάδωση (bifurcation). Διπλασιασμός περιόδου, χαοτική συμπεριφορά.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στο Προγραμματισμό με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.