Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Θεωρία Σφαλμάτων και Συνορθώσεις ΙΙ | Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Συνορθώσεις με τη μέθοδο των εμμέσων συμβατικών παρατηρήσεων (έμμεσες παρατηρήσεις με πλεονάζουσες δεσμεύσεις). Συνορθώσεις με τη γενική μέθοδο συνόρθωσης (γενική αντιμετώπιση υποπεριπτώσεις της οποίας αποτελούν οι μέθοδοι των εμμέσων και συμβατικών παρατηρήσεων). Διαδοχικές συνορθώσεις, σταθμοί με βάρη. Συνορθώσεις ελευθέρων δικτύων με εσωτερικές και εξωτερικές δεσμεύσεις. Στοιχεία στατιστικής ανάλυσης, αβεβαιότητες απολύτων και σχετικών θέσεων, διαστήματα και περιοχές εμπιστοσύνης. Βελτιστοποίηση Γεωδαιτικών και άλλων δικτύων, στατιστικοί έλεγχοι. Το μάθημα οδηγεί σε μαθησιακά αποτελέσματα επιπέδου 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάσει του παραρτήματος Β (Περιληπτικός Οδηγός Συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων) και πιο συγκεκριμένα του πίνακα Ταξινόμησης Μαθησιακών Αποτελεσμάτων κατά Bloom, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: (α) Συνορθώνει μοντέλα παρατηρήσεων με ειδικές μεθόδους συνόρθωσης. (β) Εμβανθύνει σε δίκτυα παρακολούθησης μεγάλης κλίμακας. (γ) Κατανοήσει την διαδικασία της βελτιστοποίησης. (δ) Εφαρμόζει στατιστικούς ελέγχους για μεγέθη δύο διαστάσεων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Θεωρία Σφαλμάτων και Συνορθώσεις ΙΙ της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.