Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνικά Υλικά Ι | Κατατακτήριες Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Ιστορική εξέλιξη των δομικών υλικών. Δομή των υλικών. Φυσικές, θερμικές, μηχανικές και άλλες ιδιότητες. Έλεγχοι, δοκιμασίες, τεχνική των μετρήσεων. Τυποποίηση, προδιαγραφές υλικών. Φυσικοί λίθοι: Κατηγορίες λίθων. Αίτια καταστροφών, μέσα προστασίας και συντήρηση φυσικών λίθων. Θραύση πετρωμάτων. Αδρανή: Προέλευση. Παραγωγή. Εξόρυξη. Κατεργασία. Ταξινόμηση. Χαρακτηριστικές ιδιότητες. Κοκκομετρική ανάλυση. Πρότυπες καμπύλες κανονισμών, καταλληλότητα, έλεγχοι, δοκιμασίες αδρανών. Μείγματα αδρανών. Μέτρο λεπτότητας αδρανών. Ειδικές κατηγορίες αδρανών. Τσιμέντο: Παραγωγή. Μηχανισμοί πήξεως και σκληρύνσεως. Έλεγχοι και δοκιμασίες. Κανονισμοί τσιμέντου. Ειδικές κατηγορίες τσιμέντου. Σκυρόδεμα: Συστατικά, δομή, αντοχή, παραμορφώσεις, ανθεκτικότητα, μελέτη σύνθεσης, συμπεριφορά νωπού σκυροδέματος. Κονίες: Τρόποι παραγωγής. Μηχανισμοί πήξεως και σκληρύνσεως. Ισχύοντες κανονισμοί. Πηλοί. ΄Ασβεστος. Γύψος. Εναλλακτικές κονίες. Κονιάματα: Κατηγορίες. Σύνθεση. Ιδιότητες – χαρακτηριστικά. Κριτήρια καταλληλότητας. Έλεγχοι – δοκιμασίες. Προδιαγραφές. Κανονισμοί. Παραδοσιακά κονιάματα. Μέταλλα: Δομικός χάλυβας & χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος: Παρασκευή, δομή, ονοματολογία, φυσικές και μηχανικές ιδιότητες, διάβρωση και συμπεριφορά στις θερμοκρασιακές αλλαγές. Αλουμίνιο, ανοξείδωτοι χάλυβες (δομικών εφαρμογών): Παρασκευή, δομή, ονοματολογία, φυσικές και μηχανικές ιδιότητες, συμπεριφορά στις θερμοκρασιακές αλλαγές. Ξύλο: Είδη και προϊόντα ξύλου. Μηχανικές ιδιότητες. Ερπυσμός – επίδραση της υγρασίας. Ανθεκτικότητα. Μέτρα πυροπροστασίας του ξύλου. Πολυμερή: Βασικές ιδιότητες, άοπλα και ινοπλισμένα πολυμερή, κυψελωτά πολυμερή. Περιβαλλοντικές επιδράσεις, θερμική συμπεριφορά και υγρομόνωση. Κεραμικά: Παραγωγή. Γεωμετρικά, φυσικά, μηχανικά και άλλα χαρακτηριστικά. Τοιχοποιΐα: Είδη, ρόλος λιθοσωμάτων και κονιάματος, μηχανικά χαρακτηριστικά, παράμετροι σχεδιασμού, φέρουσα ικανότητα, θερμική συμπεριφορά.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Τεχνικά Υλικά Ι της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για προετοιμασία κατατακτηρίων εξετάσεων.