Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φαινόμενα Μεταφοράς | Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής ΠΑΔΑ

Νόμοι της Θερμοδυναμικής. Έργο και θερμότητα. Θερμοδυναμικά συστήματα. Ιδανικά και πραγματικά αέρια. Νόμοι των ιδανικών αερίων, βασικές θερμοδυναμικές διεργασίες. Φαινόμενα μεταφοράς. Μεταφορά θερμότητας, μηχανισμοί μεταφοράς και ισοζύγιο ενέργειας. Εναλλάκτες θερμότητας, ομορροής και αντιρροής, διασταυρούμενης ροής, κελύφους–σωλήνων. Μεταφορά μάζας, βασικές έννοιες, μηχανισμοί, εφαρμογές σε διάφορα συστήματα. Νερό και ατμός ως θερμαντικά ρευστά. Εγκατάσταση παραγωγής και κυκλοφορίας ατμού. Συστήματα ψύξης, ψύξη με αέρα, νερό, υγρό άζωτο και ξηρό πάγο. Βασικές αρχές λειτουργίας στεγνωτηρίων. Hot-flues, ράμες, στεγνωτήρια νημάτων, κενού, υπερήχων, δια καύσεως. Κυκλοφορία και ανακύκλωση νερού. Απόσταξη, εκχύλιση, προσρόφηση. Ανόργανα και οργανικά προσροφητικά υλικά, προσρόφηση χρωμάτων από υγρά συστήματα. Θέσεις, παράγοντες, κινητική και ισόθερμες προσρόφησης. Επίδραση προσρόφησης στις φυσικές, χημικές και μικροσκοπικές ιδιότητες των υλικών. Εφαρμογές της προσρόφησης (φυλλώδη υβριδικά νανοϋλικά, συστήματα ένθεσης και υποστήλωσης, νανοσύνθετα χρωμάτων–προσροφητικών, δέσμευση, καταλυτική συσσωμάτωση, προσανατολισμός και αυτο-οργάνωση χρωστικών).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Φαινόμενα Μεταφοράς του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.