Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φυσικοχημεία | Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής ΠΑΔΑ

Χημική Θερμοδυναμική. Στοιχεία κινητικής των αντιδράσεων. Διαλύματα μοριακά, κολλοειδή και ηλεκτρολυτικά. Καταστάσεις της ύλης, τάση ατμών, σημείο βρασμού των διαλυμάτων, ισορροπίες φάσεων, ελεύθερη ενέργεια. Προσθετικές ιδιότητες, ταπείνωση σημείου πήξεως, ανύψωση σημείου ζέσεως, οσμωτικά φαινόμενα. Υγρή κατάσταση. Επιφανειακή τάση. Ιξώδες. Επιφανειακά φαινόμενα. Προσρόφηση. Στοιχεία Ηλεκτροχημείας. Στερεά κατάσταση, κρυσταλλογραφία, κρυσταλλογραφικά συστήματα, κρυσταλλική συμμετρία και κρυσταλλικό πλέγμα. Μεταλλική κατάσταση. Ενόργανες φυσικοχημικές μέθοδοι ανάλυσης. Εργαστηριακές ασκήσεις στην κινητική αντιδράσεων, τα ηλεκτρολυτικά και ρυθμιστικά διαλύματα, το pH, την ενεργότητα, την αγωγιμότητα, τα γαλβανικά στοιχεία, τη διάβρωση των μετάλλων και την προστασία τους, καθώς και ασκήσεις στις φυσικοχημικές μεθόδους ανάλυσης.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Φυσικοχημεία του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.