Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνικό Σχέδιο | Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής ΠΑΔΑ

Εισαγωγή-Γενικές Οδηγίες του Μαθήματος, Περιγραφή κυριότερων μηχανολογικών εξαρτημάτων Είδη γραμμών, Αναγραφή γραμμάτων – αριθμών, πρώτη επαφή με το τεχνικό σχέδιο, κατανόηση των κανόνων του, κατανόηση του σκοπού που θα επιτελέσει). Σχεδιασμός Όψεων (Προβολές – Ανάπτυγμα 6 εδρών, Βοηθητικές όψεις) Σχεδιασμός Τομών (Πλήρεις τομές, Πλήρεις τομές σε περισσότερα του ενός επίπεδα, Ημιτομές και Μερικές τομές). Κανόνες αναγραφής διαστάσεων (Τοποθέτηση διατάσεων ανάλογα με το περιεχόμενο και το είδος του σχεδίου). Κανόνες σχεδίασης σπειρωμάτων (Εφαρμογές Κοχλιοσυνδέσεων, Kοχλιών – Kοχλιοτομήσεων) Παραστάσεις ελατηρίων, οδοντωτών τροχών, εδράνων. Αλληλοτομίες κυλίνδρων, σφαιρών, κώνων – Αναπτύγματα. Ανάγνωση Σχεδίου (χωρίς προοπτικό αντικείμενο). Κατασκευαστικά σχέδια (Σύμβολα Ποιότητας Επιφανείας) κατά DIN140 & Σύμβολα ποιότητας κατεργασίας (τραχύτητας) κατά DIN-ISO1302, τορνευτά εξαρτήματα, διαμόρφωση ελασμάτων, χυτοπρεσσαριστά αντικείμενα, Ανοχές διαστάσεων-συναρμογές-καταχώρηση ανοχών μορφής και θέσης, Χρήση πινάκων τυποποιημένων στοιχείων (εδράνων κύλισης, στοιχείων στεγανοποίησης κλπ.) Σύμβολα συγκολλήσεων και καταχώρησήτους. Συναρμολογημένα Σχέδια (Γενικές Διατάξεις εξαρτημάτων, Αρίθμηση εξαρτημάτων) Αρίθμηση Σχεδίων – Κατάλογος Τεμαχίων (Αρίθμηση και ταξινόμηση σχεδίων).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στο Τεχνικό Σχέδιο του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.