Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φράγματα – Υδροδυναμικά Έργα| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΔΑ

Ένα από τα πιο σύνθετα έργα του Πολιτικού Μηχανικού είναι ο συντονισμός και η επίβλεψη κατασκευής φράγματος, το οποίο συνδυάζει γνώσεις από όλες τις κατευθύνσεις. Το μάθημα προσφέρει τις απαραίτητες, εισαγωγικές γνώσεις για το σχεδιασμό φράγματος σε επίπεδο προμελέτης, όπως: η χρήση (π.χ. για ύδρευση, άρδευση, αντιπλημμυρική προστασία, υδροηλεκτρικό), ο τύπος (άκαμπτο, π.χ. βαρύτητας, αντηριδωτό, τοξωτό, και εύκαμπτο, π.χ. χωμάτινο, λιθόρριπτο), η χωροθέτηση (εύρεση βέλτιστης θέσης εξαρτώμενης από κοινωνικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά, γεωλογικά και τοπογραφικά στοιχεία), η διαστασιολόγηση και έλεγχοι ασφαλείας βασικών μεγεθών (υδατικό ισοζύγιο, ωφέλιμος όγκος ταμιευτήρα, οικολογική παροχή, όγκος φερτών) τεχνικών έργων υδροδυναμικής φύσεως (π.χ. προσωρινά έργα εκτροπής, εκκενωτής πυθμένα, λεκάνη καταστροφής ενέργειας, υπερχειλιστής, θυρόφραγμα, παγίδες φερτών, ιχθυόδρομοι), αλλά και η μελέτη ανάσχεσης-διόδευσης πλημμύρας. Έμφαση δίνεται στη διαχείριση μικρών υδροηλεκτρικών φραγμάτων, και στη διαστασιολόγηση κρίσιμων υδραυλικών (ύψους πτώσης, υδροστροβίλου, αντλησιοταμίευσης) και ενεργειακών μεγεθών (ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας, βαθμός απόδοσης, υβριδικά συστήματα).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Φράγματα – Υδροδυναμικά Έργα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΔΑ