Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Πειραματική Εδαφομηχανική| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΔΑ

Φυσικά Χαρακτηριστικά Εδαφών:Πειραματικός προσδιορισμός περιεχόμενης υγρασίας (w). Σχέσεις μεταξύ των φάσεων του εδαφικού υλικού. Πειραματικός προσδιορισμός του ειδικού βάρους (ειδική βαρύτητα) των στερεών συστατικών του εδάφους (γs). Πειραματικός προσδιορισμός πορώδους, n, λόγου κενών, e, και φαινόμενου (ειδικού) βάρους εδάφους (γ), εδαφικού δείγματος. Κοκκομετρική ανάλυση εδαφών και αξιολόγηση κοκκομετρικής καμπύλης. Πειραματικός προσδιορισμός ορίων Atteberg: α) Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας
β) Προσδιορισμός ορίου πλαστικότητας. γ) Διάγραμμα πλαστικότητας Cassagrande. Συμπύκνωση εδάφους: πειραματικός προσδιορισμός της βέλτιστης υγρασίας, wopt, και της μέγιστης πυκνότητας, γdry, με εφαρμογή της (πρότυπης) μεθόδου Proctor.
Μηχανικές Ιδιότητες Εδαφών: Δοκιμές αντοχής: απευθείας διάτμηση συνεκτικών εδαφών. Δοκιμές αντοχής: μονοαξονική θλίψη (ανεμπόδιστη). Δοκιμές αντοχής: τυπική τριαξονική θλίψη, στραγγισμένες και αστράγγιστες συνθήκες. Δοκιμές συμπιεστότητας: οιδήμετρο. Δοκιμές διαπερατότητας: σταθερού και μεταβαλλόμενου φορτίου. Σχεδιασμός και αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών: έρευνα πεδίου, συνάρτηση του προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών με τις ιδιαιτερότητες του έργου και των επί τόπου συνθηκών, γεωτεχνικό
προσομοίωμα.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Πειραματική Εδαφομηχανική του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΔΑ