Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Πειραματική Υδραυλική| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΔΑ

Γενικά περί μετρήσεων. Οργάνωση πειραματικής έρευνας. Διαστατική ανάλυση. Αρχή ομογένειας, μέθοδος Rayleigh και θεώρημα Π.
Εκτίμηση πειραματικών σφαλμάτων. Επεξεργασία πειραματικών στοιχείων. Υδραυλική ομοιότητα. Βασικοί νόμοι. Πλήρης και μερική ομοιότητα. Κατασκευή ομοιωμάτων. Επιδράσεις κλίμακος. Εφαρμογές. Επισκόπηση τεχνικών και οργάνων μέτρησης υδραυλικών μεγεθών. Διεξαγωγή πειραμάτων σε προβλήματα ροής σε ανοικτούς και κλειστούς αγωγούς, διάχυσης φλεβών, θαλάσσιας υδραυλικής και ακτομηχανικής. Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος. Περιλαμβάνει τη διεξαγωγή των παρακάτω εργαστηριακών ασκήσεων [ανάλυση κάθε άσκησης με τη βασική θεωρία, διεξαγωγή πειράματος, συλλογή και καταγραφή μετρήσεων, παρατηρήσεις, εκπόνηση γραπτής εργασίας (περιγραφή συσκευής και βασικού θεωρητικού υπόβαθρου, καταγραφή μετρήσεων και επεξεργασία τους, αποτελέσματα και παρατηρήσεις-συμπεράσματα)]: Ογκομέτρηση, βαθμονόμηση ογκομετρικών δοχείων απλών γεωμετρικών σχημάτων
Μέτρηση παροχής όγκου με ζυγιστικό δοχείο – Χρήση υδραυλικής τράπεζας Προσδιορισμός υδροστατικής δύναμης – κέντρου πίεσης σε βυθισμένη επιφάνεια Μέτρηση ιξώδους με εφαρμογή της ανάλυσης Stokes για ελεύθερη βύθιση σφαίρας Μετάβαση ροής από στρωτή σε τυρβώδη – Αριθμός Reynolds Μετρητής Venturi – ανάλυση ροής κατά μήκος του μετρητή, βαθμονόμηση μετρητή εργαστηρίου
Βαθμονόμηση & μέτρηση ογκομετρικής παροχής με διάφορους μετρητές (Venturi, διαφράγματος, κωνικού πλωτήρα) Απώλειες τριβών κατά μήκος ευθύγραμμου αγωγού Απεικόνιση ροϊκών γραμμών ιδανικής ροής – συσκευή Hele-Shaw Πρόσκρουση υγρής φλέβας (πίδακα) σε επιφάνεια Μετρήσεις παροχής και υδραυλικής ενέργειας σε εργαστηριακό κανάλι 1μ. Μελέτη της ροής διαμέσου θυροφράγματος. Μελέτη της ροής πάνω από υπερχειλιστές ευρείας / αιχμηρής στέψης. Μελέτη της ροής σε αναβαθμούς, καταβαθμούς και γύρω από εμπόδια. Μετάδοση κύματος σε ροή με ελεύθερη επιφάνεια. Μελέτη της σχέσης ειδικής ενέργειας – βάθους ροής. Κρίσιμη ροή. Έλεγχος ροής με συνδυασμό διάφορων υδραυλικών μηχανισμών. Ομοιόμορφη, βαθμιαία και απότομα μεταβαλλόμενη ροή σε εργαστηριακό κανάλι 6μ. Βαθμονόμηση εκχειλιστών (τριγωνικός, ορθογωνικός, κ.λπ.). Κατανομή ταχυτήτων σε ροή με ελεύθερη επιφάνεια (σύγκριση μετρήσεων και προβλέψεων θεωρητικής ανάλυσης). Μελέτη υδραυλικού άλματος. Φαινομενολογία για διάφορες τιμές του αριθμού Froude. Πειραματικός προσδιορισμός του συντελεστή τραχύτητας σε αγωγό με παρειές διαφόρων τραχυτήτων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Πειραματική Υδραυλική του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΔΑ