Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ποτάμια Υδραυλική – Αντιπλημμυρικά Έργα| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΔΑ

Η Υδραυλική των Ανοιχτών Αγωγών μελετάει τη συμπεριφορά της ροής του νερού με ελεύθερη επιφάνεια, σε αντιδιαστολή με την Υδραυλική των Κλειστών Αγωγών, που μελετάει τη ροή του νερού υπό πίεση. Η Ποτάμια Υδραυλική είναι η συνέχεια, η εξειδίκευση και η πρακτική εφαρμογή της Υδραυλικής των Ανοιχτών Αγωγών, στην κλίμακα πλέον του ποταμού ή του υδατορέματος (fluvial scale), τόσο σε φυσικό, όσο και σε τεχνητό/διευθετημένο περιβάλλον. Με αυτή την έννοια, η Ποτάμια Υδραυλική αφορά ασχολείται με ποταμούς τόσο στην ύπαιθρο, όσο και σε αστικό περιβάλλον. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος, σημαντικό κομμάτι είναι η περιγραφή, τόσο με ποιοτικούς όσο και με ποσοτικούς όρους, όλων των μηχανισμών που δημιουργούν μία φυσική κοίτη ενός ποτάμιου συστήματος
(διάβρωση, απόθεση, μαιανδρισμοί, κ.λπ.). Επίσης σημαντικό κομμάτι, είναι οι νόμοι που διέπουν την κίνηση του νερού σε αυτή την κλίμακα (εξισώσεις συνέχειας, ενέργειας, ορμής, και γενικότερα όλο το θεωρητικό υπόβαθρο που περιέχεται στην Υδραυλική των ανοιχτών αγωγών). Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος, το οποίο είναι και το κομμάτι που αφορά άμεσα το Μηχανικό, είναι η περιγραφή της συμπεριφοράς της ροής σε διάφορες ανθρωπογενείς κατασκευές, γνωστές και ως Τεχνικά Έργα, όπως για παράδειγμα είναι οι οχετοί, οι αναβαθμοί, τα φράγματα, οι διευθετήσεις υδατορεμάτων, κ.λπ. Ο λόγος που μελετάται η συμπεριφορά της ροής του νερού σε τέτοιου τύπου κατασκευές είναι αφενός για να διαστασιολογηθούν και να σχεδιαστούν αυτές, αφετέρου για να προβλεφθούν οι εκάστοτε συνέπειες από ενδεχόμενη αστοχία τους. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα Τεχνικά Έργα τα οποία μπορούν να ταξινομηθούν ως Αντιπλημμυρικά Έργα, τα οποία είναι από τα πιο σημαντικά τα οποία καλείται να σχεδιάσει ή να κατασκευάσει ο σύγχρονος Μηχανικός, με βάση και τις οδηγίες της Ε.Ε (Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/60). Για αυτό το λόγο και ο τίτλος του εν λόγω μαθήματος αποτελείται από δύο μέρη: Ποτάμια Υδραυλική – Αντιπλημμυρικά Έργα. Ως Αντιπλημμυρικά Έργα είναι δυνατόν να ταξινομηθούν κατασκευές όπως είναι τα έργα ανάσχεσης (φράγματα, ταμιευτήρες, κ.λπ) και διοχέτευσης (αναχώματα, τοίχοι αντιπλημμυρικής προστασίας, κ.λπ.). Ειδική αναφορά γίνεται και στα μη κατασκευαστικά μέτρα που συμβάλλουν στην αντιπλημμυρική προστασία και θωράκιση (π.χ. σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Ποτάμια Υδραυλική – Αντιπλημμυρικά Έργα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΔΑ