Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Στατική Ανάλυση με Μητρώα – Πεπερασμένα Στοιχεία για Ραβδωτούς Φορείς| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΔΑ

Εισαγωγή στη Μέθοδο της Άμεσης Στιβαρότητας. Εφαρμογή της στην ανάλυση ραβδωτών φορέων. Στατική και κινηματική αοριστία φορέων. Συστήματα συντεταγμένων. Σχέσεις μετασχηματισμού από τοπικό σε καθολικό σύστημα αξόνων και αντίστροφα. Μητρώο μετασχηματισμού. Επίπεδα Δικτυώματα. Μητρώα ακραίων δράσεων και ακραίων μετατοπίσεων μέλους δικτυώματος. Τοπικό και καθολικό σύστημα αξόνων. Μόρφωση μητρώου συνδεσιμότητας μελών και κόμβων. Υπολογισμός του μητρώου μετασχηματισμού από τις συντεταγμένες των κόμβων. Μητρώο στιβαρότητας στοιχείου στο τοπικό σύστημα αξόνων αυτού. Προσδιορισμός του μητρώου στιβαρότητας του στοιχείου στο καθολικό σύστημα αξόνων. Μητρώα επικόμβιων δράσεων και μετατοπίσεων επίπεδου δικτυώματος. Ορισμός του ολικού μητρώου στιβαρότητας του επίπεδου δικτυώματος, ιδιότητες αυτού και μόρφωσή του εφαρμόζοντας τη μέθοδο ισορροπίας των κόμβων. Τροποποίηση ολικού μητρώου στιβαρότητας επίπεδου δικτυώματος λόγω λοξών και ελαστικών στηρίξεων. Τοπικό σύστημα αξόνων σε κόμβους με κεκλιμένη ή ελαστική στήριξη. Μόρφωση μητρώου μετασχηματισμού αξόνων σε στηρίξεις. Τροποποίηση του ολικού μητρώου στιβαρότητας λόγω των δεσμευμένων βαθμών ελευθερίας κίνησης στις στηρίξεις. Μητρώο αναδιάταξης. Εσωτερική φόρτιση επίπεδου δικτυώματος λόγω θερμοκρασιακής μεταβολής ή ελαττωματικής κατασκευής των μελών του. Παγιωμένος φορέας και ισοδύναμη φόρτιση. Επίλυση και υπολογισμός αγνώστων μετατοπίσεων. Προσδιορισμός των αντιδράσεων στις στηρίξεις. Υπολογισμός της εσωτερικής έντασης των μελών του επίπεδου δικτυώματος. Επίπεδα Πλαίσια. Μητρώα ακραίων δράσεων και ακραίων μετακινήσεων στοιχείου επίπεδου πλαισίου. Μητρώο μετασχηματισμού και μητρώο στιβαρότητας στο τοπικό σύστημα αξόνων. Προσδιορισμός μητρώου στιβαρότητας στοιχείου επίπεδου πλαισίου στο καθολικό σύστημα αξόνων. Μητρώα επικόμβιων δράσεων και μετακινήσεων του επίπεδου πλαισίου. Μόρφωση του ολικού μητρώου στιβαρότητας ενός επίπεδου πλαισίου. Τροποποίηση του ολικού μητρώου στιβαρότητας λόγω κεκλιμένων και ελαστικών στηρίξεων. Δεσμευμένοι βαθμοί ελευθερίας κίνησης και μητρώο αναδιάταξης. Φόρτιση των στοιχείων επίπεδου πλαισιωτού φορέα στο εσωτερικό τους με φορτία ανοίγματος, μεταβολή θερμοκρασίας, ελαττωματική κατασκευή τους. Παγιωμένος φορέας και υπολογισμός των δράσεων παγίωσης. Ισοδύναμη φόρτιση και ισοδύναμες επικόμβιες δράσεις επίπεδου πλαισίου. Επίλυση και υπολογισμός των αγνώστων μετατοπίσεων. Προσδιορισμός των αντιδράσεων στις στηρίξεις. Υπολογισμός των ακραίων εντατικών μεγεθών των μελών του επίπεδου πλαισίου. Προσομοίωση στερεών κόμβων, διαφραγμάτων. Εφαρμογή της Μεθόδου Άμεσης Στιβαρότητας σε φορείς τριών διαστάσεων, όπως εσχάρα, χωρικό δικτύωμα και χωρικό πλαίσιο. Μελετάται η στατική λειτουργία, ορίζεται το τυπικό στοιχείο, τα μητρώα ακραίων δράσεων και ακραίων μετακινήσεων αυτού. Μορφώνεται το μητρώο μετασχηματισμού και το μητρώο στιβαρότητας του στοιχείου στο τοπικό σύστημα αξόνων. Εσωτερικές Ελευθερώσεις. Στατική Συμπύκνωση. Ορισμός και φυσική σημασία στατικής συμπύκνωσης. Τροποποίηση μητρώου στιβαρότητας στοιχείου και μητρώου ισοδύναμων δράσεων. Μέλη μεταβλητής διατομής. Υποφορείς. Εσωτερικές ελευθερώσεις. Εφαρμογή σε στοιχεία μεταβλητής διατομής και σε υποφορείς. Αρχές προγραμματισμού της Μεθόδου Άμεσης Στιβαρότητας ραβδωτών φορέων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Στατική Ανάλυση με Μητρώα – Πεπερασμένα Στοιχεία για Ραβδωτούς Φορείς του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΔΑ