Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φυσική | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών ΠΑΔΑ

ΚΙΝΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. Ταχύτητα, Επιτάχυνση,Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, Ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση Νόμοι Νεύτωνα,Ευθύγραμμη μεταβαλλόμενη κίνηση Μηχανική κίνηση σωμάτων και συστημάτων σωμάτων.ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. Έργο-ενέργεια, Θεώρημα κινητικής ενέργειας, Διατηρητικές δυνάμεις ΒΑΡΥΤΗΤΑ & ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΥΤΗΣ . Επιτάχυνση της βαρύτητας, Πεδίο βαρύτητας, Ένταση πεδίου βαρύτητας, Διατηρητικότητα βαρυτικού πεδίου Ελεύθερη πτώση σωμάτων, Εργαστηριακός υπολογισμός επιτάχυνσης βαρύτητας μέσω ελεύθερης πτώσης ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ & ΚΥΜΑΤΑ . ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. Ελατήρια & νόμος του Hooke, Αρμονική ταλάντωση ελατηρίου.Σταθερά ταλάντωσης-σχέση με την ιδιοσυχνότητα. Ταλάντωση συστήματος ελατηρίων. Απλό εκκρεμές, Ελεύθερη ταλάντωση απλού εκκρεμούς Φθίνουσα ταλάντωση απλού εκκρεμούς-επίδραση αντιστάσεων.Είδη ροής-εσωτερική τριβή Συντελεστής ποιότητας ταλάντωσης. Εργαστηριακός υπολογισμός μεγεθών μέσω ταλάντωσης σωμάτων, επιτάχυνσης βαρύτητας μέσω ταλάντωσης. αντιστάσεων ταλάντωσης Μοριακό υπόβαθρο ταλαντωτικής συμπεριφοράς-εφελκυσμός, θλίψη & στρέψη. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ . Ελαστικά αρμονικά κύματα, Διάδοση ελαστικού αρμονικού κύματος. Εξίσωση του αρμονικού κύματος, Ταχύτητα φάσης και ταχύτητα ομάδας. Θεμελιώδης εξίσωση της κυματικής. Κυματική συμβολή, Ενέργεια ελαστικού αρμονικού κύματος. Ελαστικά αρμονικά κύματα στον τρισδιάστατο χώρο. Γεωμετρική αναπαράσταση. Πυκνότητα ενέργειας & ένταση κύματος Εξίσωση επίπεδου κύματος, Εξίσωση σφαιρικού κύματος. Εξασθένηση ελαστικών κυμάτων Ακουστικά κύματα, Φύση των ακουστικών κυμάτων. Ανάλυση Fourier, Μονάδα db και dbm Εργαστηριακός υπολογισμός συντελεστή εξασθένησης κυμάτων. ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ. Ιδιοταλαντώσεις ελαστικού συστήματος πολλών σωματίων. Ιδιοταλαντώσεις ελαστικής χορδής, Ιδιοταλάντωση ως αποτέλεσμα συμβολής κυμάτων. Επιτρεπόμενες ιδιοταλαντώσεις χορδής-αρχή κβαντωσης. Ανάλυση Fourier ταλαντώσεων χορδής-φάσμα ιδιοσυχνοτήτων. Ιδιοταλαντώσεις αέριας στήλης, Ιδιοσυχνότητες, Συντονισμός, Στοιχεία φυσικής μουσικών σωμάτων.Εργαστηριακή μελέτη κανονικών τρόπων ταλάντωσης ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ .ΚΥΚΛΩΜΑ RC. Φόρτιση πυκνωτή, Εκφόρτιση πυκνωτή, Σταθερά χρόνου κυκλώματος RC-στατιστική σημασία Mεταβατική συμπεριφορά κυκλώματος RC. Διαφορική συμπεριφορά κυκλώματος RC ως προς φορτίο και ως προς ρεύμα. Κύκλωμα RL . Σταθερά χρόνου κυκλώματος RL-στατιστική σημασία Mεταβατική συμπεριφορά κυκλώματος RL Kύκλωμα RLC σε σειρά. Εμπέδηση, Mεταβατική συμπεριφορά κυκλώματος RLC, Iδιοσυχνότητα. Υπερκρίσιμη απόσβεση, Κρίσιμη απόσβεση, Υποκρίσιμη απόσβεση. Περιγράμματα Μαθημάτων 5-ετούς Προγράμματος Σπουδών 26 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σύγκριση των τριών τύπων αποσβέσεων, Αρμονικά διεγειρόμενα κυκλώματα RLC .Ισχύς, Συντονισμός κυκλώματος RLC, Συντελεστής ποιότητας-διαφορά φάσης. Σχέση συντελεστή ποιότητα και καμπυλών συντονισμού, Φυσική σημασία του συντελεστή ποιότητας, Κύκλωμα RLC σε παραλληλία, Συντονισμός μέγιστης εμπέδησης, Συντονισμός μέγιστης ισχύος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ . Σωματίδια & κύματα, Κύματα de Broglie, Εξίσωση Scrhoendinger. Γραμμικό νεργειακό φάσμα ατόμων. Κβαντικοί αριθμοί, Έννοιες ατομικής φυσικής. Ενεργειακό φάσμα ελευθέρων και δέσμιων ηλεκτρονίων. Θεμελιώδης και διεγερμένη κατάσταση ατόμου. Ενεργειακές ζώνες, Ενεργειακό φάσμα ηλεκτρονίων σε κρύσταλλο. Διάκριση αγωγών-ημιαγωγών-μονωτών, Ηλεκτρική αγωγιμότητα ημιαγωγών. Ενδογενείς ημιαγωγοί, Ημιαγωγοί προσμίξεων, Ενεργός μάζα ηλεκτρονίων. Οπές και ηλεκτρόνια. Απελευθέρωση & επανασύνδεση φορέων Επαφή p-n, Επαφή p-n σε θερμική ισορροπία, Δυναμικό επαφή, Επαφή p-n υπό την επίδραση εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου. Ορθή πόλωση, Ανάστροφη πόλωση. ΘΕΡΜΙΟΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ . Συνάρτηση κατανομής Fermi-Dirac, Θερμιονική εκπομπή ηλεκτρονίων. Εργαστηριακή μελέτη θερμιονικής εκπομπής ηλεκτρονίων από μέταλλο. ΦΩΤΟΑΓΩΓΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, Εσωτερικό φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Φωτοηλεκτρική εξίσωση του Einstein. Φωτοδίοδοι, Συμπεριφορά φωτοδιόδου, Μη φωτιζόμενη φωτοδίοδος. Φωτιζόμενη φωτοδίοδος. Ρεύμα κόρου, Ρεύμα σκότους, Χαρακτηριστική καμπύλη φωτοδιόδου. Μετατροπή φωτεινού σήματος σε ηλεκτρικό Φωτοκύτταρο, Περιγραφή & λειτουργία, Χαρακτηριστικές καμπύλες φωτοκυττάρου Φωτοβολταϊκό στοιχείο, Αρχή λειτουργίας φωτοβολταϊκού στοιχείου. Φωτοβολατϊκό στοιχείο χωρίς φορτίο και υπό φορτίο. Καμπύλη απόδοσης & σημείο λειτουργίας φωτοβολταϊκού στοιχείου. Εργαστηριακή μελέτη χαρακτηριστικών καμπυλών φωτοδιόδου, φωτοκυττάρου, απόδοσης φωτοβολταϊκού στοιχείου. ΔΙΟΔΟI ΕΠΑΦΗΣ & ZENER .Εργαστηριακή μελέτη χαρακτηριστικής διόδου και διόδου Zener Ε. LASER. Κυματική και σωματιδιακή φύση του φωτός. Συμβολή φωτός, Συμβολή σύμφωνου φωτός με φράγμα, Πόλωση φωτός Ακτινοβολία laser, Αναστροφή πληθυσμών-μετασταθής κατάσταση Laser ρουμπινίου, Laser He-Ne, Ιδιότητες ακτινοβολίας laser, Εφαρμογές laser Εργαστηριακή μελέτη συβολής φωτός laser σε φράγμα, πόλωσης του φωτός . ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΗΜ ΠΕΔΙΟ . Ιδιότητες των ΗΜ δυνάμεων. Κίνηση σε στάσιμα ΗΜ πεδία, Ολίσθηση σε καμπύλα & μη ομογενή μαγνητικά πεδία .Κίνηση σε μεταβαλλόμενα ΗΜ πεδία, Ζώνες ακτινοβολίας γης .ΝΟΜΟI ΤΟΥ AMPERE & GAUSS. Νόμος Ampere, Νόμος Gauss, Δυνάμεις μεταξύ ρευματοφόρων αγωγών. ΕΠΑΓΩΓΗ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΠΑΓΩΓΗ & ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ . Νόμος Faraday, ΗΕΔ επαγωγής, Ρεύμα μετατόπισης .Αμοιβαία επαγωγή, Αυτεπαγωγή, Συζευγμένα πεδία, Ενέργεια μαγνητικού πεδίου. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL. Εξισώσεις Maxwell στο κενό χωρίς πηγές και με πηγές. Μαγνητικό πεδίο και μαγνητική επαγωγή, Ηλεκτρικό πεδίο και διηλεκτρική μετατόπιση. Διάδοση ΗΜ πεδίων σε αγωγούς


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Φυσική του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.