Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Λειτουργικά Συστήματα Ι | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών ΠΑΔΑ

Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα (ορισμός, ιστορία, βασικές έννοιες, δομή, διαστρωμάτωση, κατηγορίες, κ.α.). Επικοινωνία και συγχρονισμός διεργασιών (ορισμός, συνθήκες ανταγωνισμού, κρίσιμα τμήματα, αμοιβαίος αποκλεισμός, μηχανισμοί κλειδώματος, ουρές αναμονής, σημαφόροι, παρακολουθητές κ.α.). Διαχείριση ΚΜΕ (απαιτήσεις και κριτήρια χρονοπρογραμματισμού της ΚΜΕ, αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης διεργασιών στην ΚΜΕ για συστήματα ομαδικής επεξεργασίας και συστήματα αλληλεπίδρασης, μέτρα απόδοσης κ.α.). Διαχείριση νημάτων (διαφορές μεταξύ νημάτων και διεργασιών, υποστήριξη νημάτων σε επίπεδο χρήστη και σε επίπεδο πυρήνα, χρονοπρογραμματισμός, συγχρονισμός και επικοινωνία, βιβλιοθήκες κ.α.) Διαχείριση μνήμης (εναλλαγή, οργάνωση φυσικής μνήμης, μεταβλητές διαιρέσεις, ιδεατή μνήμη, σελιδοποίηση, τμηματοποίηση, μετάφραση διευθύνσεων, αλγόριθμοι αντικατάστασης σελίδας, υβριδικά σχήματα). Βασικές αρχές διαχείρισης εισόδου-εξόδου (είδη συσκευών, αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού κ.α.) και συστήματος αρχείων. Μελέτες περίπτωσης (η υποστήριξη των παραπάνω εννοιών και μηχανισμών σε σύγχρονα λειτουργικά συστήματα τύπου Windows και Unix/linux).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Λειτουργικά Συστήματα Ι του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.