Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σήματα και Συστήματα | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών ΠΑΔΑ

Εισαγωγή. Σήματα και Συστήματα: Βασικές Έννοιες. Γραμμικά Χρονοαμετάβλητα.Συστήματα (Linear Time Invariant systems ή LTI systems). Κρουστική απόκριση (Ιmpulse Response). Συνέλιξη (Convolution). Μπλοκ διαγράμματα. Περιγραφή συστημάτων με διαφορικές εξισώσεις. Σειρά Fourier (Fourier Series) – Γραμμικά φάσματα (Line Spectra). Μετασχηματισμός Fourier (Fourier Transform) – Φασματική πυκνότητα (Spectral Density). Απόκριση Συχνοτήτων και Διαγράμματα Bode (Frequency Response and Bode Diagrams). Εφαρμογές Μετασχηματισμού Fourier – Φιλτράρισμα (Filtering). Μετασχηματισμός Laplace (Laplace Transform). Εξισώσεις κατάστασης. Εργαστήριο σε περιβάλλον MATLAB με χρήση της εργαλειοθήκης Επεξεργασίας Σήματος.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Σήματα και Συστήματα του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.