Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φωτογραμμετρία ΙΙ ( Αναλυτική Φωτογραμμετρία) | Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΠΑΔΑ

Σύνοψη εννοιών από το μάθημα Φωτογραμμετρία Ι. Ψηφιακές αεροφωτομηχανές. Προδιαγραφές και σχεδιασμός φωτογραμμετρικών αεροφωτοληψιών. Εκτέλεση αεροφωτογραφήσεων και σύγχρονα συστήματα πλοήγησης αεροσκαφών λήψης. Αναλυτικοί φωτογραμμετρικοί αλγόριθμοι. Άμεσος γραμμικός μετασχηματισμός. Φωτοτριγωνισμός και αεροτριγωνισμός. Μέθοδος των ανεξάρτητων μοντέλων. Πολυεικονική συνόρθωση με την μέθοδο της δέσμης. Αυτοβαθμονόμηση μηχανής, εισαγωγή πρόσθετων παραμέτρων, γεωδαιτικών δεσμεύσεων και παρατηρήσεων GPS. Το πρόβλημα των προσεγγιστικών τιμών. Προδιαγραφές αεροτριγωνισμού. Εφαρμογή της μεθόδου της δέσμης χωρίς χρήση φωτοσταθερών (ελεύθερο δίκτυο). Φωτογραμμετρικές αποδόσεις. Αναλυτικά όργανα απόδοσης. Ψηφιακοί φωτογραμμετρικοί σταθμοί. Ψηφιακά προϊόντα φωτογραμμετρικών αποδόσεων. Φωτογραμμετρική συλλογή ψηφιακών μοντέλων αναγλύφου/εδάφους. Άλλες σύγχρονες μέθοδοι συλλογής μοντέλων αναγλύφου (LIDAR, SAR, επίγειοι σαρωτές laser). Τριγωνισμοί επιφανειών. Ορθοαναγωγή εικόνων. Ακρίβεια φωτογραμμετρικών προϊόντων. Ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές φωτογραμμετρικών αποδόσεων. Φωτογραμμετρική επεξεργασία δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης – μέθοδοι και προϊόντα. Εφαρμογές επίγειας φωτογραμμετρίας.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Φωτογραμμετρία ΙΙ ( Αναλυτική Φωτογραμμετρία) του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.