Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Οργανική Χημεία | Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής ΠΑΔΑ

Χημεία του Άνθρακα- Δεσμοί και Δομή Οργανικών ενώσεων. Ατομικά τροχιακά- Ιοντικός και ομοιοπολικός δεσμός- Υβριδισμός- Διαμοριακές δυνάμεις. Ονοματολογία Οργανικών ενώσεων- Ομόλογες σειρές Ισομέρεια- Στερεοχημεία. Συντακτική Ισομέρεια- Στερεοϊσομέρεια- Εναντιομέρεια- Πόλωση φωτός- Ρακεμικά μίγματα- Διαστερεομέρεια. Υδρογονάνθρακες. Αλκάνια και κυκλοαλκάνια- Αλκένια- Αλκύνια- μέθοδοι σύνθεσης- χημικές ιδιότητες- γεωμε-τρική ισομέρεια. Αλκυλαλογονίδια Ονοματολογία- χημικές ιδιότητες- μηχανισμός πυρηνόφιλης υποκατάστασης SN, μηχανισμός απόσπασης Ε. Αλκοόλες- Αιθέρες. Ονοματολογία-Μέθοδοι σύνθεσης- όξινος χαρακτήρας- φυσικές και χημικές ιδιότητε. Αλδεΰδες- κετόνες. Ονοματολογία-Μέθοδοι σύνθεσης – φυσικές και χημικές ιδιότητες αλειφατικών και αρωματικών αλδεϋδών και κετονών. Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγα αυτών. Ονοματολογία- οξύτητα- μέθοδοι σύνθεσης- φυσικές και χημικές ιδιότητες- ακυλαλογονίδια- Ανυδρίτες- Εστέρες- Αμίδια- Πυρηνόφιλη υποκατάσταση. Αμίνες- Αμινοξέα- Πεπτίδια- Πρωτεΐνες Ονοματολογία- Βασικότητα αμινών- μέθοδοι σύνθεσης- φυσικές και χημικές ιδιότητες- ανί-χνευση αμινοξέων- σύνθεση και ανίχνευση πεπτιδίων- δομή πρωτεϊνών. Αρωματικοί υδρογονάνθρακες-βενζόλιο. Δομή βενζολίου, αρωματικότητα και κανόνας Huckel-ονοματολογία- ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση σε βενζόλιο, μονο- και διυποκατεστημένο βενζόλιο. Ετεροκυκλικές ενώσεις. Ετεροκυκλικές ενώσεις με πενταμελή και εξαμελή δακτύλιο (φουράνιο, πυρρόλιο, θειοφαίνιο, πυριδίνη)- Πορφυρίνες και αλκαλοειδή. Υδατάνθρακες. Δομή και ταξινόμηση- D και L στερεοχημική διάταξη μονοσακχαριτών- στερεοχημική απεικό-νιση- κυκλική δομή- αντιδράσεις- δισακχαρίτες- πολυσακχαρίτες- σάκχαρα σε βιολογικά μόρια. Λιπίδια. Τριγλυκερίδια- φωσφολιπίδια- κηροί- στεροειδή- τερπένια


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Οργανική Χημεία του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.