Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνική Θερμοδυναμική και Ισοζύγια| Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Σύντομη επανάληψη της έννοιας των ισοζυγίων:Σημασία των ισοζυγίων για τους Χημικούς Μηχανικούς – Εισαγωγή στους τεχνικούςυπολογισμούς.Ισοζύγια υλικών: Εφαρμογέςσε απλά και σύνθετα συστήματα με και χωρίς αντιδράσεις. Βιομηχανικές εφαρμογές (ΑνακύκλωσηΠαράκαμψηκαιΚαθαρισμός). Υπολογισμοί μεταβολών θερμοδυναμικών ιδιοτήτων: Εμπειρικές καταστατικές εξισώσεις. Πολυπαραμετρικές συσχετίσεις αντιστοίχων καταστάσεων ( συσχέτιση Lee- Kessler, συσχέτιση Pitzer, ή διαγράμματα Nelson-Obert). Yπολογισμός μεταβολώνενθαλπίας και εντροπίας από δεδομένα καταστατικών εξισώσεωνκαι ειδικής θερμότητας. Θερμοδυναμικά διαγράμματα, Πίνακες ατμών.Εφαρμογή συσχετίσεων αντιστοίχων καταστάσεων για τον υπολογισμό ΔΗ, ΔS μέσω των υπολειπόμενων ιδιοτήτων. Ισοζύγια υλικών και ενέργειας: Εφαρμογές σε συστήματα με και χωρίς χημικές αντιδράσεις. Συνδυασμός ισοζυγίων υλικών , ενέργειας και εντροπίας. Θερμοδυναμική ανάλυση διεργασιών : Ισοζύγιο εντροπίας και αντιστρεπτότητα. Έργο, θερμότητα, μηχανές (θερμοδυναμικοί κύκλοι) και εντροπία. Διαθέσιμη ενέργεια, απώλεια έργου, θερμοδυναμικός συντελεστής απόδοσης. Εφαρμογές σε συστήματα παραγωγής ισχύος, θέρμανσης, ψύξης, υγροποίησης, και σε χημικές διεργασίες.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Τεχνική Θερμοδυναμική και Ισοζύγια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών