Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Προγραμματισμός & Εφαρμογές Η/Υ| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Εισαγωγή – Περιβάλλον Matlab. Πράξεις, βασικές συναρτήσεις, μεταβλητές. Script files. Λογικές συναρτήσεις. Έλεγχοι, διαγράμματα ροής. Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων. Επαναλήψεις (for, while). Βασικές γραφικές παραστάσεις. Ορισμός συνάρτησης. Πολυώνυμα, πολλαπλασιασμός και διαίρεση πολυωνύμων – Εύρεση ριζών πολυωνύμων – Μιγαδικοί αριθμοί. Διανύσματα – Πίνακες, Αριθμητικές πράξεις με διανύσματα, Επίλυση συστήματος εξισώσεων – Πίνακες. Symbolic Math Toolbox. Εισαγωγή στη χρήση του MuPAD


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Προγραματισμό & Εφαρμογές Η/Υ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών