Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σεισμική Μηχανική & Αντισεισμικές Κατασκευές| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Εισαγωγή. Ελαστικά φάσματα απόκρισης. Μη ελαστικά φάσματα απόκρισης. Σεισμική απόκριση πολυβαθμίων (MDOF) συστημάτων: Κατάστρωση των εξισώσεων κίνησης (Επανάληψη). Σεισμική ανάλυση γραμμικών συστημάτων. Σεισμική ανάλυση με την χρήση φάσματος απόκρισης. Σεισμική απόκριση γραμμικώς ελαστικών κτηρίων. Σεισμική απόκριση μη γραμμικών κτηρίων. Σεισμική απόκριση κτηρίου συζευγμένου σε στρέψη. Αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής. Κώδικες (αντισεισμικού) σχεδιασμού κτηρίων. Οι διαλέξεις εμπλουτίζονται (όταν κρίνεται ότι υπάρχει συνάφεια) με στοιχεία Τεχνικής Σεισμολογίας. Επίσης γίνεται αναφορά σε συστήματα αντισεισμικής προστασίας (π.χ. σεισμική μόνωση).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Σεισμική Μηχανική & Αντισεισμικές Κατασκευές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών