Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Υδρολογία| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Υδρολογικός κύκλος. Εξίσωση υδρολογικού ισοζυγίου. Μέτρηση ατμοσφαιρικών κατακρημνίσεων. Μέση βροχόπτωση περιοχής. Μέτρηση και υπολογισμός εξατμισοδιαπνοής. Χαρακτηριστικά υδρογραφήματος πλημμύρας. Υπολογισμός απωλειών βροχής. Μοναδιαίο υδρογράφημα. Προσδιορισμός μοναδιαίου υδρογραφήματος. Αθροιστικό υδρογράφημα. Συνθετικά υδρογραφήματα. Ανάλυση συχνοτήτων ραγδαίων βροχών. Χρήση της θεωρίας πιθανοτήτων στην υδρολογία.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Υδρολογία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών