Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Λογισμός Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών και Διανυσματική Ανάλυση| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Όριο και συνέχεια συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Μερική παράγωγος και διαφορισιμότητα συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Ιακωβιανή ορίζουσα, πεπλεγμένες συναρτήσεις. Ανάπτυγμα Taylor. Ελεύθερα και δεσμευμένα ακρότατα. Εσωτερικό, εξωτερικό και μεικτό γινόμενο διανυσμάτων. Διανυσματικές συναρτήσεις. Στοιχεία θεωρίας καμπυλών και επιφανειών. Τελεστής Hamilton, παράγωγος κατά κατεύθυνση, κλίση, απόκλιση, στροβιλισμός. Πολλαπλά ολοκληρώματα, επικαμπύλια και επιφανειακά ολοκληρώματα α’ και β’ είδους, Θεωρήματα Green, Gauss και Stokes


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στο Λογισμό Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών και Διανυσματική Ανάλυση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών