Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Λογισμός Συναρτήσεων μιας Μεταβλητής| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Παράγωγος και διαφορικό συνάρτησης. Αντίστροφες τριγωνομετρικές και υπερβολικές συναρτήσεις, Πολικές συντεταγμένες. Πεπλεγμένες συναρτήσεις, Παραμετρικές εξισώσεις. Τύπος  και σειρά Taylor. Αόριστο ολοκλήρωμα, Ορισμένο ολοκλήρωμα και εφαρμογές. Ορισμοί και βασικές έννοιες Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (ΣΔΕ), Ύπαρξη και μοναδικότητα. Γραμμικές ΣΔΕ πρώτης τάξης, Μέθοδος χωριζομένων μεταβλητών, ΣΔΕ Bernoulli, Riccati. Σειρές αριθμών. Σειρές συναρτήσεων, Δυναμοσειρές,  Διωνυμική σειρά. Γενικευμένα ολοκληρώματα, Μετασχηματισμός Laplace.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Λογισμό Συναρτήσεων μιας Μεταβλητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών