Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ολοκληρωμένα Ηλεκτρονικά| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Πολυβάθμιοι ενισχυτές, Καθρέπτες και πηγές ρεύματος, Διαφορικοί ενισχυτές, Τελεστικοί ενισχυτές, απόκριση συχνότητας, ανάδραση, ευστάθεια ενισχυτών ανάδρασης, στάδια εξόδου και ενισχυτές ισχύος, αναλογικά ολοκληρωμένα κυκλώματα, διακοπτόμενοι πυκνωτές. Διπολικά ψηφιακά κυκλώματα TTL, Schottky και ECL. NMOS και CMOS ψηφιακά κυκλώματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σχεδίαση πυλών και τη μελέτη της καθυστέρησης και της κατανάλωσης ενέργειας. Αναδρομή στα Συνδυαστικά Ψηφιακά συστήματα (Αθροιστές, συγκριτές, κωδικοποιητές, αποκωδικοποιητές, πολυπλέκτες, αποπλέκτες, μνήμες ROM) και στα ακολουθιακά ψηφιακά συστήματα (Flipflops, καταχωρητές μετάθεσης, σύγχρονοι και ασύγχρονοι απαριθμητές) από κυκλωματικής απόψεως. Μονοσταθείς και ασταθείς πολυδονητές και εφαρμογές,. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σύγχρονες κυκλωματικές δομές όλων των ανωτέρω μονάδων. Σχεδίαση στατικών και δυναμικών κυκλωμάτων CMOS. Μνήμες  RAM και  EPROMs. ΤΟ μάθημα ενισχύεται και συμβαδίζει με υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις που εστιάζουν στη μελέτη και σχεδίαση αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων στον πάγκο και στη χρήση εργαλείων όπως το SPICE, αναπτυξιακά για FPGAs, γλώσσες HDL και προηγμένα όργανα μετρήσεων. 


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Ολοκληρωμένα Ηλεκτρονικά του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών