Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φαινόμενα Μεταφοράς| Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

 Εισαγωγή: Μεταφορά μάζας & θερμότητας. Μηχανισμοί μεταφοράς θερμότητας. Προβλήματα και ερωτήματα. Αγωγή θερμότητας: Γενικές έννοιες. Ο νόμος Fourier για την αγωγή θερμότητας. Προσδιορισμός της θερμικής αγωγιμότητας. Εφαρμογές. Συναγωγή θερμότητας: Γενικές έννοιες. Ο νόμος ψύξης του Newton. Εφαρμογές. Μεταφορά θερμότητας με ακτινοβολία: Γενικές έννοιες. Ο νόμος Stefan – Boltzmann. Ο νόμος Kirchhoff. Εναλλαγή ακτινοβολίας μεταξύ στερεών σωμάτων. Εφαρμογές. Ισοζύγιο διατήρησης ενέργειας: Ολικός ρυθμός μεταφοράς θερμότητας. Γενικευμένες διαφορικές εξισώσεις. Συνήθεις αρχικές και οριακές συνθήκες. Διαφορικές εξισώσεις Fourier. Εφαρμογές: Μόνιμη μονοδιάστατη αγωγή σε επίπεδο τοίχωμα. Μόνιμη μονοδιάστατη αγωγή σε πολυστοιβαδικό επίπεδο τοίχωμα. Μόνιμη μονοδιάστατη αγωγή σε κυλινδρικό τοίχωμα. Μόνιμη μονοδιάστατη αγωγή σε πολυστοιβαδικό κυλινδρικό τοίχωμα. Ενεργειακή εξοικονόμηση. Εφαρμογές: Εναλλάκτες. Προεκτεταμένες επιφάνειες. Πτερύγια. Παραγωγή θερμότητας. Μεταβατική αγωγή θερμότητας. Χονδρική ανάλυση. Εφαρμογές: Μεταβατική μονοδιάστατη αγωγή σε ημιάπειρη πλάκα της οποίας η θερμοκρασία επιφάνειας αλλάζει ξαφνικά. Μεταβατική μονοδιάστατη αγωγή σε ημιάπειρη πλάκα με σταθερή παροχή θερμότητας στην επιφάνεια. Μεταβατική μονοδιάστατη αγωγή σε πλάκα της οποίας οι θερμοκρασίες των δύο επιφανειών αλλάζουν ξαφνικά. 9. Μεταφορά μάζας: Εισαγωγή. Διαφορικές εξισώσεις μεταφοράς μάζας. Μοριακή διάχυση – Νόμοι Fick: Νόμοι Fick. Ισομοριακή αντιδιάχυση αερίων. Διάχυση ενός αερίου συστατικού. Προσδιορισμός διαχυτότητας. Εφαρμογές: Διάχυση μέσω στάσιμου αερίου μεμβράνης. Κελί του Arnold. Απορρόφηση αερίου σε υγρό. Εφαρμογές Διάχυση και ομογενής χημική αντίδραση. Διάχυση και ετερογενής χημική αντίδραση. Εφαρμογές: Αέρια ρύπανση. Ρύπανση υδάτινων αποδεκτών και θαλασσών. Ρύπανση εδάφους. 


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Φαινόμενα Μεταφοράς του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών