Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φυσική της Ατμόσφαιρας | Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Εισαγωγή στη μετεωρολογία. Δομή και διαίρεση της ατμόσφαιρας. Ηλιακή Ακτινοβολία. Νόμοι της ακτινοβολίας. Υπέρυθρη ακτινοβολία. Ενεργειακά ισοζύγια στην επιφάνεια της γης και της ατμόσφαιρας. Θερμοκρασία του αέρα. Μεταβολές της θερμοκρασίας του αέρα. Θερμοκρασιακές αναστροφές. Θερμοκρασία εδάφους. Θερμοκρασία υδάτων, ωκεανών και θαλασσών. Ατμοσφαιρική Πίεση. Μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης. Ισοβαρείς καμπύλες. Βαροβαθμίδα. Άνεμος. Άνεμος βαροβαθμίδας. Γεωστροφικός άνεμος. Άνεμος τριβής. Υγρασία. Εξάτμιση. Εξατμισοδιαπνοή. Νέφη. Υδατώδη κατακρημν-ίσματα. Θερμοδυναμική της ατμόσφαιρας. Καταστατική Εξίσωση. Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος. Θερμοδυναμικές Μεταβολές στην Ατμόσφαιρα (Ισοβαρείς και Αδιαβατικές Μεταβολές). Κατακόρυφη θερμοβαθμίδα της Ατμόσφαιρας. Ευστάθεια και Αστάθεια στην Ατμόσφαιρα. Αέριες μάζες. Μέτωπα. Βαρομετρικά Συστήματα. Γενική Κυκλοφορία της Ατμόσφαιρας. Κλίμα. Κλιματικές κατατάξεις. Κλιματικοί δείκτες. Κατάταξη των κλιμάτων της Γης κατά Koppen. Το κλιματικό πλαίσιο της Ελλάδας. Κυμάνσεις – Φαινόμενα τηλεσύνδεσης. Κύμανση του Βορείου Ατλαντικού (ΝΑΟ). Νότια Κύμανση (El Nino).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Φυσική της Ατμόσφαιρας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών