Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Περιβαλλοντική Γεωλογία-Αρχές Υδρογεωλογίας| Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Θεμελιώδεις ‘Έννοιες, Γεωλογία ως Βασική Περιβαλλοντική Επιστήμη, Γήινα Υλικά και Διεργασίες, Εδάφη και Περιβάλλον, Γεωλογία και Οικοσυστήματα. Φυσικές Καταστροφές, Ποταμοί και πλημμύρες, Κατολισθήσεις και Συναφή Φαινόμενα, Σεισμοί και Συναφή Φαινόμενα, Ηφαιστειακή Δραστηριότητα, Παράκτια Διάβρωση. Υδατικοί Πόροι, Ρύπανση των Υδάτων, Ορυκτοί Πόροι και Περιβάλλον, Ενέργεια και Περιβάλλον. Γεωλογία και Κοινωνία.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Περιβαλλοντική Γεωλογία-Αρχές Υδρογεωλογίας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών