Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ρευστομηχανική | Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Εισαγωγή – Βασικές έννοιες ρευστομηχανικής. Προσέγγιση συνεχούς μέσου. Ιξώδες ρευστού. Στατική και δυναμική φόρτιση που ασκεί η ροή. Υδροστατική. Φαινόμενα της ροής των ρευστών. Στρωτή και τυρβώδης κίνηση. Κινηματική: Προσέγγιση Lagrange, προσέγγιση Euler. Θεώρημα μεταφοράς Reynolds, εξίσωση συνέχειας, ροϊκή συνάρτηση. Δυναμική Ισορροπία δυνάμεων σε απειροστό όγκο ρευστού. Εξισώσεις Navier Stokes. Βασικές Ροές. Εφαρμογές της εξίσωσης Navier Stokes. Αδιάστατη μορφή των εξισώσεων N.S. Εξίσωσεις Εuler, Bernoulli, Darcy. Τυρβώδης Ροή Χαρακτηριστικά τυρβώδους ροής. Οριακή στοιβάδα. Η έννοια της οριακής στοιβάδας. Εξισώσεις της οριακής στοιβάδας. Κατανομή ταχυτήτων στην οριακή στοιβάδα. Ροή σε κλειστούς αγωγούς: Γραμμικές και τοπικές απώλειες. Συστήματα αγωγών υπό πίεση. Ταξινόμηση ροών σε ανοικτούς αγωγούς. Υδραυλικό άλμα. Μη μόνιμη ροή σε ανοικτούς αγωγούς Υδραυλική συμπεριφορά μετωπικών και πλευρικών υπερχειλιστών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ρευστομηχανική του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών