Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανική (Δυναμική)| Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της Δυναμικής φόρτισης κατασκευών και της εξάρτησης των φορτίων λειτουργίας μίας κατασκευής από τον χρόνο. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της κινηματικής λειτουργίας και της δυναμικής καταπόνησης μίας κατασκευής. Η προσέγγιση του στερεού-απαραμόρφωτου σώματος αποτελεί το απαραίτητο πρώτο βήμα για τον υπολογισμό των φορτίων λειτουργίας μίας κατασκευής ή ενός τμήματος/μέλους κατασκευής. Στο πλαίσιο του μαθήματος εισάγονται οι έννοιες των κινηματικών δεσμεύσεων και περιορισμών καθώς και οι έννοιες της μεταφοράς φορτίων στις συνδέσεις των μελών της κατασκευής. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του φοιτητή/ριας στο μάθημα τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι: Η συνειδητοποίηση της χρονικής εξάρτησης των φορτίσεων στις κατασκευές και η σημαντικότητα των δυναμικών χαρακτηριστικών στην καταπόνηση των μηχανολογικών συστημάτων. Η δυνατότητα υπολογισμού των δυναμικών φορτίων σε κινούμενες κατασκευές και μέλη κατασκευών σε 2 και σε 3 διαστάσεις. Η δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης τροχιών από μέλη κατασκευών και ο υπολογισμός των αναπτυσσόμενων ταχυτήτων και επιταχύνσεων στο επίπεδο και στον χώρο. Η δυνατότητα συνδυασμού σε κάθε βήμα της εργασίας του, ανεξάρτητα από την προσέγγιση του δυναμικού προβλήματος ( Υλικό Σημείο, Συστήματα Υλικών Σημείων, Στερεό Σώμα και συστήματα Στερεών Σωμάτων) την Κινηματική και τη Δυναμική ανάλυση. Η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι τα δυναμικά φορτία τα οποία θα υπολογιστούν με την προσέγγιση του στερεού σώματος με τις γνώσεις της Δυναμικής, αποτελούν τα φορτία ανάλυσης κάθε κατασκευής που θέλουμε να σχεδιάσουμε και να διαστασιολογήσουμε. Οι γνώσεις αυτές είναι αναγκαίες και χρησιμοποιούνται σε πολλά επόμενα μαθήματα του Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού (Αντοχή Υλικών, Στοιχεία Μηχανών, Ελαφρές Κατασκευές, Συμπεριφορά Υλικών, Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων για την Ανάλυση Κατασκευών, Μηχανική Συνθέτων Υλικών, κλπ.)


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Μηχανική (Δυναμική) του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών