Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Πιθανοθεωρία & Στατιστική| Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Σημασία πιθανοτήτων και στατιστικής στα προβλήματα του μηχανικού. Αντικείμενα πιθανοτήτων και στατιστικής, ο ρόλος των πιθανοτήτων στη στατιστική, εφαρμογές από την ερευνητική περιοχή του μηχανικού. Πιθανοθεωρία, τυχαίες μεταβλητές και χαρακτηριστικά κατανομών. Δειγματικός χώρος και ενδεχόμενα, αξιωματική θεμελίωση, βασικές έννοιες συνδυαστικής θεωρίας, δεσμευμένη πιθανότητα, συναρτήσεις πιθανότητας, πυκνότητας πιθανότητας και κατανομής, μέση τιμή, ροπές ανώτερης τάξης, συνδιασπορά και συσχέτιση, ανισότητα Chebyshev. Χρήσιμα πρότυπα κατανομών. Διακριτές κατανομές (διωνυμική, υπεργεωμετρική, γεωμετρική, αρνητική διωνυμική, η κατανομή Poisson και η διαδικασία Poisson, πολυωνυμική). Συνεχείς κατανομές (κανονική, ομοιόμορφη, εκθετική, γάμα, Weibull). Περιγραφική στατιστική. Αριθμητικά μέτρα, γραφικές μέθοδοι διερευνητικής ανάλυσης δεδομένων.Δειγματοληπτικές κατανομές και εκτιμητική. Θεωρία κανονικού πληθυσμού, κεντρικό οριακό θεώρημα, κατανομές t, Χ2 και F, διαστήματα εμπιστοσύνης για μέσες τιμές, διασπορές και αναλογίες με ένα και δύο δείγματα. Έλεγχοι υποθέσεων. Σφάλματα, χαρακτηρίζουσα καμπύλη και ισχύς ελέγχου υποθέσεων, έλεγχοι για μέσες τιμές, διασπορές και αναλογίες με ένα και δύο δείγματα, έλεγχοι σημαντικότητας, σχέση μεταξύ ελέγχων και διαστημάτων εμπιστοσύνης.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Πιθανοθεωρία & Στατιστική του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών