Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων | Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης

Επισκόπηση μεθοδολογιών ανάπτυξης λογισμικού: μεθοδολογίες ανάπτυξης, waterfall models, το ενοποιημένο μοντέλο της rational, και agile methodologies. Εξαγωγή απαιτήσεων, ανάλυση, καταγραφή. Ανάλυση σκοπιμότητας έργων, οικονομική σκοπιμότητα έργων, ανάλυση κόστους-οφέλους. Πρωτότυπα, use cases. Ανάλυση συστήματος, σχεδιασμός, testing, συντήρηση. Oντοκεντρικές μεθοδολογίες μοντελοποίησης, γλώσσες μοντελοποίησης, ενοποιημένη γλώσσα μοντελοποίησης (UML). Mοντελοποίηση δομής, συμπεριφοράς, δραστηριοτήτων, καταστάσεων, περιορισμών σε UML. Μοτίβα σχεδίασης οντοκεντρικών συστημάτων όπως observer, factory, state, και άλλα. Το μάθημα περιλαμβάνει πρακτική εργασία ανάλυσης απαιτήσεων και μοντελοποίησης συστήματος λογισμικού του πραγματικού κόσμου, καθώς και την προγραμματιστική υλοποίηση πρωτοτύπων συστημάτων, με έμφαση στις διεπαφές συστημάτων με χρήστες ή/και άλλα συστήματα (λχ σε διεπαφές web εφαρμογών).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτωντης Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης