Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Οικολογία | Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης

Συστήματα & οικοσυστήματα ( Έννοια συστήματος, Έννοια & χρήση των μοντέλων, Κατάσταση & ευστάθεια συστήματος, Μαθηματικά μοντέλα οικοσυστημάτων). Οργανισμοί & παράγοντες του περιβάλλοντος (Κατηγορίες οργανισμών, Χημική σύνθεση κυττάρου, Μεταβολισμός – Ένζυμα, Αποθήκευση ενέργειας, Φωτοσύνθεση – Αναπνοή – Χημικοσύνθεση, Περιοριστική τροφή, Αλληλεπίδραση οργανισμών & περιβάλλοντος). Η οργάνωση στο επίπεδο των πληθυσμών IV-7 (Δυναμική πληθυσμών, Μοντέλα μεταβολής μεγέθους ενός πληθυσμού, Αλληλεπιδράσεις μεταξύ δύο πληθυσμών, Φυσική επιλογή & εξέλιξη, Στρατηγικές επιβίωσης πληθυσμών). Η οργάνωση στο επίπεδο των οικοσυστημάτων (Ροή ενέργειας στο οικοσύστημα, Περιοριστικοί παράγοντες σε διάφορα περιβάλλοντα, Κυκλοφορία χημικών ουσιών στα οικοσυστήματα , Συμπεριφορά των οικοσυστημάτων στο χρόνο, Λειτουργίες υδατικών & παράκτιων οικοσυστημάτων). Αλλοιώσεις & υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος (Αποδάσωση, Διάβρωση, Ερημοποίηση, Αλάτωση, Βιοποικιλότητα). Τοξική ρύπανση(Τοξικοί ρύποι, Βιολογική μεγέθυνση – βιοσυσσώρευση, Πτητικές οργανικές ενώσεις , Συνθετικές τοξικές οργανικές ενώσεις, Τοξική ρύπανση από μέταλλα & ανόργανες ενώσεις). Ρύπανση του νερού (Πηγές & επιπτώσεις υδατικών ρύπων, Αποξυγόνωση, Ευτροφισμός, Μόλυνση, Τοξικές ύλες, Πετρέλαιο, Θερμά απόβλητα). Ρύπανση της ατμόσφαιρας (Πηγές & επιπτώσεις ατμοσφαιρικών ρύπων, Όξινη βροχή, Μείωση στρατοσφαιρικού όζοντος, Φαινόμενο θερμοκηπίου, Κλιματική αλλαγή). Διαχείριση περιβαλλοντικών προβλημάτων (Αντιμετώπιση υδατικής ρύπανσης, Εργαλεία περιβαλλοντικής ανάλυσης, εκτίμησης & διαχείρισης (Περιβαλλοντικοί δείκτες & ανάλυση κύκλου ζωής).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Οικολογία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης