Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Υδρολογία | Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης

Υδρολογία, Υδρολογικός κύκλος, Γεωμορφολογία, Λεκάνη απορροής, Υδρογραφικό δίκτυο. Υδρομετεωρολογία). Ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, Μέτρηση ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων. Έλεγχος ομογένειας δεδομένων σταθμών, Συμπλήρωση βροχομετρικών παρατηρήσεων, Μέσο βροχομετρικό ύψος λεκάνης απορροής, Ανάλυση βροχομετρικών, παρατηρήσεων, Ασκήσεις. Εξατμισοδιαπνοή, Πρακτική σημασία εξατμισοδιαπνοής, Παράγοντες που επηρεάζουν την εξατμισοδιπανοή, Προσδιορισμός και μέθοδοι μέτρησης εξατμισοδιαπνοής, Ασκήσεις. Διήθηση, Διείσδυση, Στατική και δυναμική εδαφικού νερού, Περιγραφή φαινομένου διήθησης. Κατακόρυφη, διήθηση, Εμπειρικές εξισώσεις διήθησης, Ασκήσεις. Περίσσεια βροχής, Μέθοδοι εκτίμησης περισσεύματος βροχής‐SCS μέθοδος, Απορροές‐μέτρηση απορροών, Καμπύλες Στάθμης‐Παροχής και μέθοδοι επέκτασής τους, Αθροιστική καμπύλη απορροής, Ασκήσεις. Υδρογράφημα, Μοναδιαίο Υδρογράφημα, Συνθετικό μοναδιαίο υδρογράφημα ‐ Μέθοδος Snyder, Εμπειρικές μέθοδοι εκτίμησης μεγεθών πλημμύρας‐Ορθολογική μέθοδος, Ασκήσεις. Διόδευση πλημμύρας, Διόδευση πλημμύρας δια μέσου τμήματος ποταμού‐ Υδρολογική μέθοδος Muskingum, Διόδευση πλημμύρας δια μέσου ταμιευτήρα, Ασκήσεις. Υπόγεια ύδατα και υδροφορείς, Το μαθηματικό πρόβλημα των υπόγειων νερών, Υδραυλική των πηγαδιών, Ασκήσεις


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Υδρολογία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης