Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Πειραματική Αντοχή Υλικών| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Στο μάθημα δίνεται έμφαση στις μηχανικές ιδιότητες των βασικότερων πειραματικών μεθόδων που σχετίζονται με την αντοχή των δομικών υλικών. Πραγματοποιείται μια σειρά πειραμάτων με χρήση διαφόρων μεθόδων για την αποτίμηση της συπεριφοράς υλικών υποβαλλόμενων σε μια σειρά διαφορετικών φορτίσεων. Αναφέρεται σε κάθε περίπτωση πως επιλέγονται οι μέθοδοι και πως χρησιμοποιούνται όλα τα διαθέσιμα πειραματικά μέσα για τη συλλογή δεδομένων. Επιπρόσθετα οι φοιτητές εκπονούν μια σειρά εργαστηριακών ασκήσεων και παρουσιάζουν τα ευρήματά τους τόσο προφορικά όσο και γραπτά.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Πειραματική Αντοχή Υλικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας