Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Περιβαλλοντική Τεχνική| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Βασικές έννοιες προστασίας περιβάλλοντος & αειφόρου ανάπτυξης. Θεσμικό πλαίσιο εκπόνησης Προμελετών &
Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Θεματικές ενότητες περιβάλλοντος – Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Χρήσεις γης – Ευαίσθητες περιοχές. Φυσικά & Ανθρωπογενή Οικοσυστήματα. Αέριοι ρύποι – Ατμοσφαιρικό περιβάλλον :
Βασικοί ρύποι – Πηγές εκπομπής. Αέριοι ρύποι – Ατμοσφαιρικό περιβάλλον : Μοντέλα διάχυσης. Ακουστικό Περιβάλλον : Πηγές θορύβου κατά την κατασκευή και λειτουργία. Ακουστικό Περιβάλλον : Βασικές αρχές ηχοπροστασίας. Στερεά & Υγρά Απόβλητα : Πηγές προέλευση. Διάθεση – Επεξεργασία. Στερεά & Υγρά Απόβλητα : Μεταφορά απορριμμάτων –Διαχείριση – Ανακύκλωση Προγράμματα διαχείρισης και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων. Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ). Διάλεξη – Παρουσίαση στελέχους ΕΥΠΕΥΠΕΧΩΔΕ.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Περιβαλλοντική Τεχνική του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας