Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Οπλισμένο Σκυρόδεμα| Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Οριζόντια δομικά στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα. Δοκοί (Πλακοδοκός, Κιβωτιοειδής δοκός). Πλάκα (Συμπαγής, με κενά , μυκητοειδής ). Έλεγχος λειτουργικότητας, αστοχίας σε κάμψη, διάτμηση. Διάταξη οπλισμών. Έλεγχος παραμορφώσεων (βέλος κάμψης). Προένταση ως λύση μείωσης ύψους και βέλους κάμψης για φορείς μεγάλων ανοιγμάτων. Κατακόρυφα δομικά στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στύλοι, Τοιχεία, Πλαίσια, Μικτά πλαίσια. Έλεγχος λειτουργικότητας, αστοχίας σε προέχουσα κάμψη, προέχουσα θλίψη, διακονική κάμψη με θλίψη, διάτμηση. Διάταξη οπλισμών. Έλεγχος παραμορφώσεων. Απλοποιημένος αντισεισμικής έλεγχος πολυώροφης κατασκευής. Διαστασιολόγηση για σεισμό. Θέμα: Πραγματική πολυώροφη κατασκευή (κτιριακή) ή γέφυρα ή συνδυασμός, η οποία αφού προκύψει από μία αρχική σύνθεση, βάσει διαφόρων δεσμεύσεων (αισθητικών, υδραυλικών , γεωτεχνικών, χωροταξικών – πολεοδομικών), μελετάται σε επίπεδο προμελέτης, με εκτίμηση των απαιτούμενων βασικών διαστάσεων των κύριων δομικών στοιχείων του φορέα τους και παράγονται ξυλότυποι και σχέδια οπλισμού.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στο Οπλισμένο Σκυρόδεμα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας