Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Οργάνωση και Σχεδίαση Η/Υ| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γενική περιγραφή της οργάνωσης ενός Η/Υ. Εισαγωγή στη συμβολική γλώσσα μηχανής (assembly) με έμφαση στην assembly του επεξεργαστή MIPS. Υποστήριξη διαδικασιών (procedures) στο υλικό (hardware) ενός Η/Υ. Εξαιρέσεις και Διακοπές Exceptions/Interrupts) σε έναν επεξεργαστή. Αρχιτεκτονική x86 και σύγκριση αρχιτεκτονικών RISC και CISC. Αναπαράσταση αριθμητικών δεδομένων στον Η/Υ. Αναπαράσταση συμπληρώματος ως προς 2 και αριθμητική κινητής υποδιαστολής. Αλγόριθμοι εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων όπως πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού. Μετρικές απόδοσης ενός υπολογιστικού συστήματος. Μικρο-αρχιτεκτονική επεξεργαστών MIPS. Υλοποίηση μικρο-αρχιτεκτονικής ενός κύκλου μηχανής. Τμήμα ελέγχου και τμήμα δεδομένων. Μικρο-αρχιτεκτονική διοχέτευσης (pipeline). Προβλήματαπου δημιουργεί η διοχέτευση όπωςδομικάλάθη, λάθηδεδομένων και λάθη ελέγχου (structural, data, controlhazards). Ιεραρχία μνήμης και μνήμες cache. Απόδοση συστήματος με ιεραρχία μνήμης. Τεχνολογία και Οργάνωση Δυναμικής Κύριας Μνήμης. Εικονική Μνήμη (Virtual Memory). Εισαγωγή στην γλώσσα περιγραφής υλικού Verilogκαι δημιουργία επεξεργαστικών συστημάτων με την χρήση Verilog.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Οργάνωση και Σχεδίαση Η/Υ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας