Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Συστήματα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παραγωγή και Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας. Θερμοδυναμικά συστήματα Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας: Συμβατικοί σταθμοί και σταθμοί παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συγκεντρωμένη και διασπαρμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, διασυνδεδεμένα και αυτόνομα συστήματα . Σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας: χαρακτηριστικές καμπύλες μονάδων παραγωγής, κόστος εκκίνησης μονάδων, χαρακτηριστικά της κατανάλωσης και της παραγωγής, κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, υπολογισμός ετήσιου κόστους ισχύος, κόστος ενέργειας, αξιολόγησης απωλειών, τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεργασία μονάδων παραγωγής, οικονομικές ανταλλαγές ενέργειας και ένταξη μονάδων, συμβάσεις και κοινοπραξίες ισχύος. Απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας: θεσμικό πλαίσιο. ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ: Βασικά Στοιχεία Λειτουργίας Συμβατικού Ατμοηλεκτρικού Εργοστασίου. Δομή και Χαρακτηριστικά Μεγέθη Ατμοστρόβιλων. Τύποι Ατμοστρόβιλων. ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ: Ταξινόμηση Αεριοστρόβιλων και Βασικά Χαρακτηριστικά τους. Λειτουργία Αεριοστρόβιλων . ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: Αρχές Συνδυασμένων Κύκλων. Διαμορφώσεις Σταθμών Συνδυασμένου Κύκλου. Κύρια Εξαρτήματα του Συνδυασμένου Κύκλου. Αρχή Λειτουργίας Εργοστασίων Συνδυασμένου Κύκλου. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εργοστασίων Συνδυασμένου Κύκλου.
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ: Η Έννοια της Συμπαραγωγής. Σύγχρονες Τεχνικές Συμπαραγωγής. Τρόποι Λειτουργίας των Συστημάτων Συμπαραγωγής. Συστήματα Τηλεθέρμανσης. ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ: Πυρηνικές Αντιδράσεις. Σχάση, Σύντηξη. Σύγκριση Μεταξύ Πυρηνικής Διάσπασης και Σύντηξης. Πυρηνικοί Αντιδραστήρες Πυρηνικές Αντιδράσεις Σχάσης. Πυρηνικές Αντιδράσεις Σύντηξης. Σύγκριση Μεταξύ Πυρηνικής Διάσπασης και Σύντηξης. Ανιχνευτές Πυρηνικών Ακτινοβολιών. Πυρηνικοί Σταθμοί Ηλεκτρικής Ισχύος. Συγκρότηση Πυρηνικών Σταθμών Ισχύος. Επιλογή Θέσης Εγκατάστασης. Πυρηνικά Ατυχήματα. Προοπτικές Πυρηνικής Ενέργειας. ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ: Δομή και Χαρακτηριστικά Μεγέθη Αιολικών σταθμών. Βασικά Χαρακτηριστικά Λειτουργίας. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ: Δομή και Χαρακτηριστικά Μεγέθη υδροηλεκτρικών σταθμών. Βασικά Χαρακτηριστικά Λειτουργίας
ΆΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Συστήματα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας